Oferta pracy na stanowisko KONSERWATOR W ZDIZ

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia zatrudni pracowników na stanowisko:

KONSERWATOR na Bazie Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg – 1/1 etatu (2 etaty)
planowane zatrudnienie od 01.09.2020r.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
· wykonywanie prac konserwacyjnych i drobnych napraw oraz przeglądów na terenie bazy LiZUD
· utrzymanie w stałej sprawności technicznej obiektu i jego wyposażenia, instalacji i urządzeń technicznych
· wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości obiektu oraz poprawą funkcjonalności i estetyki terenu zielonego
· wykonywanie patroli interwencyjnych na drogach
· wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego
· prowadzenie gospodarki magazynowej na bazie
·  obsługa sieci alarmowej i monitoringu.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Praca na terenie baz LiZUD i poza nimi, wymaga przemieszczania się w terenie (Miasto Gdynia). Bezpieczne warunki pracy. Obiekt biurowy nowy, wyposażony w nowoczesne pomieszczenia socjalne oraz klimatyzację.
Stanowisko pracy: Praca na terenie bazy LiZUD oraz w terenie podczas drobnych napraw w ramach patrolu interwencyjnego. Praca zmianowa. Baza zlokalizowana w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej.

Niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa:
·  wykształcenie średnie techniczne, preferowane z zakresu  elektromechanik , mechaniki lub budowlane.
·  5 lat stażu pracy, zdolności manualne,
·  dobra znajomość topografii miasta.

Inne wymagania niezbędne:
· prawo jazy kat. B, (preferowane posiadanie prawa jazdy kat. C),
· obywatelstwo polskie,
· nieposzlakowana opinia,
· uregulowany stosunek do służby wojskowej,
· dobry stan zdrowia,
·  komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobre kontakty interpersonalne,
·  samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaniu zadań,
·  dobra znajomość topografii miasta Gdyni,
·  silna motywacja, chęć uczestnictwa i osobistego zaangażowania w realizowaniu zadań  i życiu bazy.

Wymagania  dodatkowe:
· uprawnienia SEP do 1kV
· uprawnienia UDT – I WJO
· gotowość do pracy zmianowej

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
· pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys zawodowy,
· kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe,
· oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
· oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 05.08.2020r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
z dopiskiem „KONSERWATOR LiZUD.”

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone lub zwrócone. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach tel. 58 761 20 16.
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni na stanowisko: konserwator
 
Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Zarząd Dróg i Zieleni,  81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdiz.gdynia.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustaw: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm., o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. z późn. zm;
4) po zakończonej rekrutacji (maks. w ciągu 30 dni) Pani/Pana dane osobowe będą Pani/Panu zwrócone lub zniszczone;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 Kodeksu Pracy i ustawa o pracownikach samorządowych), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Mariola Janczak
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Janczak
Data wytworzenia informacji: 06.07.2020
Data udostępnienia informacji: 06.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.07.2020 13:47 Aktualizacja treści Mariola Janczak
06.07.2020 15:51 Korekta Maciej Karmoliński
06.07.2020 10:54 Aktualizacja treści Mariola Janczak
06.07.2020 10:36 Aktualizacja treści Mariola Janczak
09.06.2020 14:09 Aktualizacja treści Mariola Janczak
09.06.2020 13:59 Dodanie informacji Mariola Janczak