Nabór od Inspektora do Specjalisty ds. utrzymania drzewostanu w ZDiZ

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
 
Inspektora/Starszego Inspektora/Specjalistę ds. utrzymania drzewostanu w ZDiZ.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
· zlecanie, nadzorowanie i rozliczanie usług w zakresie pielęgnacji drzewostanu miejskiego
· prowadzenie korespondencji oraz innej dokumentacji związanej z przydzielonym zakresem obowiązków
· realizacja zadań dot. zieleni miejskiej finansowanych ze środków Budżetu Obywatelskiego oraz Rad Dzielnic
· inicjowanie działań mających na celu poprawę standardu utrzymania i stanu drzewostanu miejskiego
· opiniowanie projektów w zakresie zieleni
· udział w przygotowywaniu zamówień publicznych.
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
Miejsce pracy: Praca w budynku przy ul. 10 Lutego 24 i poza nim, wymaga przemieszczania się w terenie (Miasto Gdynia) i wewnątrz budynku. Bezpieczne warunki pracy. Budynek bez podjazdu. Pomieszczenia budynku dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. W budynku jest możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim pomiędzy kondygnacjami. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne
i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod nr tel. 58 761 20 00 lub 58 761 20 16.
Stanowisko pracy: Wymagany kontakt telefoniczny z interesantami ZDiZ. Praca związana z przenoszeniem dokumentów. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 
Niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa:
· wykształcenie wyższe o kierunku: leśnictwo, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, biologia
· wymagane min. 2-letnie doświadczenie w zakresie związanym z utrzymaniem drzewostanu

Inne wymagania niezbędne:
· znajomość ustawy o ochronie przyrody
· znajomość zasad pielęgnacji drzew, oceny ich stanu zdrowotnego
· znajomość procedury związanej z usuwaniem drzew
· dobra znajomość topografii Gdyni
· prawo jazdy kat. B
· biegła obsługa komputera
· sprawne redagowanie tekstów
· komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
· dobra organizacja pracy, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań
· nieposzlakowana opinia
· obywatelstwo polskie
· pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
· niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
· dobry stan zdrowia
·  uregulowany stosunek do służby wojskowej
 
Wymagania dodatkowe:
· ukończone kursy specjalistyczne związane z utrzymaniem drzewostanu
· doświadczenie w pracy w administracji publicznej oraz w udzielaniu zamówień publicznych
· znajomość przepisów dotyczących samorządu terytorialnego i postępowania administracyjnego
               
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych                   w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
· pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys zawodowy,
· kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe,
· oświadczenie kandydata o niekaralności sądowej za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
· oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
· oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 10.12.2021r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem
„Inspektor/Starszy Inspektor/Specjalista ds. utrzymania drzewostanu w ZDiZ”
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach tel. 58 761 20 16.
 
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie dodatkowo, ponad zakres określony w ogłoszeniu i wymagany przepisami, dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni na stanowisko: Inspektor/Starszy Inspektor/Specjalista ds. utrzymania drzewostanu w ZDiZ.
 
Informacja dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:
1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Zarząd Dróg i Zieleni,  81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;
2)    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdiz.gdynia.pl;
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustaw: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm., o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. z późn. zm;
4)    po zakończonej rekrutacji (maks. w ciągu 30 dni) Pani/Pana dane osobowe będą Pani/Panu zwrócone lub zniszczone;
5)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6)    posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;
podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 Kodeksu Pracy i ustawa o pracowniach samorządowych), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Mariola Janczak
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Janczak
Data wytworzenia informacji: 10.11.2021
Data udostępnienia informacji: 10.11.2021
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.11.2021 14:27 Aktualizacja treści Mariola Janczak
10.11.2021 10:28 Aktualizacja treści Mariola Janczak
07.10.2021 14:20 Dodanie informacji Mariola Janczak