Kierowca ZDiZ przy utrzymaniu i odśnieżaniu dróg

Dyrektor ZDiZ poszukuje kierowców, którzy wyrażą gotowość pracy dorywczej/sezonowej przy odśnieżaniu i utrzymywaniu czystości dróg z użyciem nowoczesnego sprzętu specjalnego.
 
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia zatrudni kierowców na umowę zlecenie.
 
Celem naboru jest stworzenie bazy kierowców, którzy będą mogli wykazać gotowość do pracy, przy oczyszczaniu nawierzchni ulic, sprzątaniu pasów drogowych, odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na drogach, zwłaszcza w czasie trwania sezonu zimowego, w szczególności w przypadkach wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak opady śniegu, zamiecie i zawieje śnieżne, gołoledź.
 
Główne obowiązki:
- kierowanie samochodami specjalnymi / ciężarowymi przeznaczonymi do letniego i zimowego utrzymania dróg na terenie Gdyni,
- czynności porządkowe, kontrolne i zdawczo odbiorcze względem użytkowanego pojazdu,
- prowadzenie kart drogowych, rozliczanie paliwa,
- nadzór nad załadunkiem i rozładunkiem pojazdu,
- rzetelne wykonywanie czynności zleconych przez przełożonego,
- zgłaszanie usterek, które mogą powodować utrudnienia w pracy.
 
Wykształcenie, praktyka zawodowa:
- wykształcenie zawodowe lub średnie,
- min. 2 lata doświadczenia jako kierowca samochodu ciężarowego / specjalnego w zakładach pracy wykonujących usługi transportowe, logistyczne lub związane z wykonywaniem usług odśnieżania / zamiatania dróg.
 
Wymagania niezbędne:
- bardzo dobra znajomość topografii Gdyni,
- prawo jazdy kat. C,
- aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej,
- gotowość do pracy w systemie zmianowym.
 
Wymagania pożądane:
- uprawnienia HDS,
- ukończony kurs na ładowarkę kat. I WJO
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kwestionariusz osobowy wraz z oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzrór do pobrania poniżej ogłoszenia)
 
Dokumenty należy przesyłać na adres e-mail m.janczak@zdiz.gdynia.pl lub pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni,
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem: „KANDYDAT DO BAZY KIEROWCÓW”.
 
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy weryfikującej posiadane uprawnienia oraz staż pracy i doświadczenie zawodowe.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach tel. 58 761 20 16.
 
 
 
Informacja dla kierowców, od których będą uzyskiwane dane przedstawiana zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1).
1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarząd Dróg i Zieleni,  81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl.
2.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdiz.gdynia.pl.
3.       Celem przetwarzania danych osobowych jest stworzenie bazy kierowców, którzy będą mogli być zatrudniani sezonowo/dorywczo (umowa zlecenie) do letniego i zimowego utrzymania dróg, a następnie zawarcie i realizacja takich umów, ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń oraz późniejsza archiwizacja - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO (wykonanie umowy i wypełnienie obowiązku prawnego przez ADO).
4.       Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane zostały zebrane.
5.       Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
6.       Posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7.       Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do umowy zlecenia. Dane osobowe takiej osoby przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez przewidziany przepisami prawa okres archiwizacji tego rodzaju dokumentacji. W przypadku nie zawarcia umowy, dane osobowe będą przechowywane tak długo, dopóki Pani/Pan nie zażąda ich usunięcia, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.
8.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa; ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO.
9.       Podanie danych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi umieszczenie w bazie kierowców oraz nawiązanie współpracy i podpisanie umowy zlecenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Mariola Janczak
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Janczak
Data wytworzenia informacji: 10.03.2020
Data udostępnienia informacji: 14.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.05.2020 10:31 Aktualizacja treści Mariola Janczak
26.03.2020 10:08 Aktualizacja treści Mariola Janczak
24.03.2020 08:56 Aktualizacja treści Mariola Janczak
10.03.2020 08:39 Dodanie informacji Mariola Janczak