Informacja o zakończonym naborze na stanowisko od referenta do specjalisty w Samodzielnym Referacie Mienia i Kontrolingu Inwestycyjnego w ZDiZ.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko  od referenta do specjalisty w Samodzielnym Referacie Mienia i Kontrolingu Inwestycyjnego  w ZDiZ.
 
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
1)  Katarzyna  HINZ – zamieszkała w Gdyni
 
Zastosowane metody i techniki naboru 
-  WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW   ORAZ ROZMOWA KWALIFIKACYJNA,
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów  oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowiskach.
Kandydatka jest osoba komunikatywną, która wykazała się wiedzą merytorycną posida siloną motywację oraz chęć uczestniczenia w rozwoju Samodizelnego Referat Mienia i KOntrolingu Inwestycyjnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 11.01.2021
Data udostępnienia informacji: 11.01.2021