Dyrektor ZDiZ w Gdyni, zatrudni pracownika na stanowisko: KIEROWCA – OPERATOR MASZYN SPECJALNYCH – 1 etat

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, zatrudni pracownika na stanowisko:
KIEROWCA – OPERATOR MASZYN SPECJALNYCH – 1 etat

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
 •  prowadzenie pojazdów specjalnych/ciężarowych zgodnie ze sztuką i techniką kierowania oraz z prawem o
 • ruchu drogowym,
 •  właściwe i rzetelne wykonywanie w pojazdach czynności obsługi codziennej zgodnie z zakresem
 • ustalonym w ZDiZ,
 •  utrzymanie powierzonego sprzętu transportowego i innego mienia w ciągłej sprawności technicznej i
 • czystości i używanie go wyłącznie do celów służbowych i zgodnie z jego przeznaczeniem,
 •  zgłaszanie niezbędnych do wykonania w powierzonym sprzęcie napraw i usterek, terminów przeglądów
 • technicznych i obsług okresowych,
 •  przygotowanie pojazdów do realizacji zadań związanych z procesem letniego i zimowego utrzymania
 • czystości dróg,
 •  bieżące prowadzenie dokumentacji związanej z użytkowaniem powierzonego sprzętu transportowego,
 •  skuteczne realizowanie zadań związanych z procesem letniego i zimowego utrzymania czystości dróg,
 •  właściwe załadowanie oraz rozładowywanie pojazdu i odpowiednie zabezpieczenie ładunku przed
 • przesunięciem, uszkodzeniem lub zniszczeniem, czy kradzieżą,
 •  utrzymywanie łączności przez dostępne środki techniczne ze służbą dyspozytorską i innymi kierowcami
 • realizującymi zadania w oczyszczaniu dróg,
 •  wykonywanie objazdów patrolowych w celu ustalenia faktycznych warunków pogodowych panujących na
 • drogach w rejonie miasta,
 •  wykonywanie objazdów technicznych w celu utrzymania w ciągłej sprawności technicznej
 • eksploatowanego sprzętu transportowego,
 •  usuwanie drobnych uszkodzeń nawierzchni dróg, poboczy i chodników, usterek w oznakowaniu
 • stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia oraz zabezpieczanie miejsc zagrażających
 • bezpieczeństwu ruchu;
 •  nadzór nad wykonaniem prac związanych z oczyszczaniem miasta realizowanych przez przedsiębiorstwa
 • zewnętrzne;
 •  przeciwdziałanie powstawaniu wszelkiego rodzaju kolizji i szkód oraz wypadków przy pracy i ich ujawnianie;
 •  prowadzenie instruktażu dla innych pracowników oraz kierowców współpracujących w zakresie problematyki użytkowania pojazdów specjalnych,
 •  wydawanie i przyjmowanie materiałów niezbędnych do realizacji zadań,
 •  utrzymanie ładu i porządku w miejscu pracy oraz ochrona powierzonego majątku,
 •  wykonywanie drobnych prac porządkowych i naprawczych oraz konserwacyjnych.

Wykształcenie, praktyka zawodowa:
 • min. 6 miesięcy doświadczenia jako kierowca samochodu ciężarowego/ specjalnego w zakładach pracy wykonujących usługi transportowe, logistyczne lub związane z wykonywaniem usług odśnieżania / zamiatania dróg

Wymagania niezbędne:
 •  bardzo dobra znajomość topografii Gdyni,
 •  prawo jazdy kat. C,
 •  aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej,
 •  obywatelstwo polskie,
 •  umiejętność pracy w zespole,
 •  nieposzlakowana opinia,
 •  rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 •  gotowość do pracy w systemie zmianowym,
 •  ukończony kurs operatora koparko-ładowarki klasy III (dodatkowy atut).

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
 •  pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys zawodowy,
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe,
 •  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór poniżej ogłoszenia)
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 10.09.2022r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem: „KIEROWCA”

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach tel. 58 761 2016.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni na stanowisko Kierowca .

Informacja dla kandydatów do pracy, Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L2016.119.1) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Zarząd Dróg
i Zieleni, 81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdiz.gdynia.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO
oraz ustaw: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm., o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada
2008r. z późn. zm;
4) po zakończonej rekrutacji (maks. w ciągu 30 dni) Pani/Pana dane osobowe będą zniszczone;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 Kodeksu Pracy i ustawa
o pracownikach samorządowych), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 01.07.2022
Data udostępnienia informacji: 01.07.2022
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.08.2022 12:56 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
10.08.2022 12:53 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
08.08.2022 12:10 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
22.07.2022 10:24 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
01.07.2022 13:17 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz