Dyrektor ZDiZ w Gdyni ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: od Podinspektora do Specjalisty w Ref. Planowania i Standaryzacji LIZUD – 4 etaty

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
 od Podinspektora do Specjalisty w Referacie Planowania i Standaryzacji Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg – 4 etaty
 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
·        Zlecanie, nadzór i rozliczanie usług w zakresie letniego i zimowego utrzymania (oczyszczania) miasta
·        Zlecanie, nadzorowanie i rozliczanie usług w zakresie utrzymania czystości i poprawy estetyki terenów gminnych
·        Rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez mieszkańców, wydziały Urzędu Miasta, jak również inne podmioty w ramach zakresu odpowiedzialności Referatu
·        Prowadzenie korespondencji  oraz innych dokumentów związanych z przydzielonym zakresem obowiązków
·        Uczestnictwo w planowaniu budżetu na potrzeby LIZUD oraz kontraktowaniu dostaw materiałów i usług
·        Prawidłowe wykorzystywanie środków finansowych w ramach realizowanych zadań
·        Prowadzenie rejestru faktur
·        Kontrola dokumentów pod względem formalno - rachunkowym
·        Udział w przygotowaniu dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych.
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
Miejsce pracy: Praca w budynku przy ul. 10 Lutego 33 i poza nim, wymaga przemieszczania się w terenie (Miasto Gdynia) i wewnątrz budynku. Bezpieczne warunki pracy. Budynek bez podjazdu. Pomieszczenia budynku dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. W budynku jest możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim pomiędzy kondygnacjami. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 58 761 20 00 lub 58 761 20 16.
Stanowisko pracy: Wymagany kontakt telefoniczny z interesantami ZDiZ. Praca związana z przenoszeniem dokumentów. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 
Wykształcenie, praktyka zawodowa:
 ·    wykształcenie wyższe
·    minimum dwu letni staż pracy na stanowisko specjalisty
·    wskazane doświadczenie w zakresie: nadzorowania usług komunalnych, udzielania zamówień publicznych, pracy w administracji publicznej,
 
Wymagania niezbędne:
·    obywatelstwo polskie
·    nieposzlakowana opinia
·    dobry stan zdrowia
·    umiejętności organizatorskie
·    komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
·    dobre kontakty interpersonalne
·    rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania
·    znajomość Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
·    prawo jazdy kat. B
·    dobra znajomość terenu miasta Gdyni,
·    biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Office
·    sprawne redagowanie tekstów
 
Wymagania  dodatkowe:
·   znajomość przepisów dotyczących samorządu terytorialnego i postępowania administracyjnego
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 ·   pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys zawodowy,
·   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe,
·   oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
·   oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
·   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór poniżej ogłoszenia).
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia  01.10.2020 r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem „KONKURS
– od Podinspektora do Specjalisty w Referacie Planowania i Standaryzacji Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg.”
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach ZDiZ tel. 58 761 20 16.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie dodatkowo, ponad zakres określony w ogłoszeniu i wymagany przepisami, dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni na stanowisko: od Podinspektora do Specjalisty.
Informacja dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Zarząd Dróg i Zieleni,  81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdiz.gdynia.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustaw: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm., o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. z późn. zm;
4) po zakończonej rekrutacji (maks. w ciągu 30 dni) Pani/Pana dane osobowe będą Pani/Panu zwrócone lub zniszczone;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 Kodeksu Pracy i ustawa o pracownikach samorządowych), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Ryński
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 18.09.2020
Data udostępnienia informacji: 18.09.2020