Dyrektor ZDiZ w Gdyni, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: od PODINSPEKTORA do GŁÓWNEGO SPECJALISTY w Samodz. Ref. Nadzoru Inwest. i Oświetlenia,Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
od PODINSPEKTORA do GŁÓWNEGO SPECJALISTY w Samodzielnym Referacie Nadzoru Inwestorskiego i Oświetlenia, 1 etat
 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
 ·        ocena, opiniowanie i uzgadnianie rozwiązań projektowych w zakresie oświetlenia i innych projektów związanych z zakresem działania Samodzielnego Referatu Nadzoru Inwestorskiego i Oświetlenia,
·        bieżące tworzenie bazy danych dot. oświetlenia, na podstawie istniejącej dokumentacji i w oparciu o prace w terenie,
·        nadzór nad utrzymaniem (w tym konserwacja i naprawy) oświetlenia: ulic, skwerów, parków i placów, iluminacji itd.
·        nadzór nad utrzymaniem iluminacji pomników, podświetlanych tablic wjazdowych do miasta,
·        udział w przeglądach i odbiorach robót dot. ww. zakresu wykonywanych przez inne jednostki i podmioty zewnętrzne,
·        prowadzenie bilansów i rozliczeń (rzeczowych i finansowych) wynikających z ww. zakresu zadań(także w wersji elektronicznej),
·      archiwizacja dokumentacji,
·      udział w przygotowywaniu i prowadzeniu zamówień publicznych, prowadzenie spraw interwencyjnych związanych z zakresem działania stanowiska, wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.
·        uczestnictwo w tworzeniu planu działania Samodzielnego Referatu Nadzoru Inwestorskiego i Oświetlenia w tym m.in. planu zamówień publicznych oraz sporządzaniu projektu budżetu, opracowywanie okresowych sprawozdań z wykonania zadań, realizacji uchwał i zarządzeń, w tym budżetu, w zakresie swojego działania.
·        współdziałanie z komórkami ZDiZ w Gdyni, Urzędu Miasta Gdyni i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w sprawach z zakresu swojej właściwości, umożliwiające sprawne i jednolite załatwianie spraw.
·      wykonywanie innych zadań nałożonych przez przełożonych lub określonych w odrębnych przepisach, a niezbędnych do realizacji powierzonego zakresu obowiązków.
 
 
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
Miejsce pracy: Praca w budynku przy ul. 10 Lutego 24 i poza nim, wymaga przemieszczania się w terenie (Miasto Gdynia) i wewnątrz budynku. Bezpieczne warunki pracy. Budynek bez podjazdu. Pomieszczenia budynku dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. W budynku jest możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim pomiędzy kondygnacjami. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne  i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 58 761 20 00 lub 58 764 40 11.
Stanowisko pracy: Wykonywane zadania wymagają przemieszczania się w terenie (miasto Gdynia), Wymagany kontakt Z interesantami ZDiZ. Praca związana z przenoszeniem dokumentów. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 
Wykształcenie, praktyka zawodowa:
·        wykształcenie: wyższe techniczne 1 lub 2 stopnia na kierunku  elektrotechnika
 
Wymagania niezbędne:
 ·        obywatelstwo polskie,
·        niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
·        nieposzlakowana opinia,
·        uregulowany stosunek do służby wojskowej,
·        dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
·        samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaniu zadań,
·        znajomość zagadnień związanych z urządzeniami sterowania ruchem drogowym,
·        wiedza lub doświadczenia w zakresie sporządzania lub weryfikacji dokumentacji projektowej,
·        dobra znajomość programów Word, Excel, podstawowa umiejętność obsługi oprogramowania w środowisku CAD.
·        Czynne prawy jazdy kat. B,
 
 
Wymagania  dodatkowe:
 ·        Umiejętność kosztorysowania robót budowlanych w zakresie posiadanych uprawnień.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 ·    pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys zawodowy,
·    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe,
·    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
·    oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
·    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór poniżej ogłoszenia).

Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia  31.01.2023 r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem „KONKURS – od Podinspektora do Głównego specjalisty w Samodzielnym Referacie Nadzoru Inwestorskiego i Oświetlenia”.
 
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach ZDiZ tel. 58 761 20 16.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie dodatkowo, ponad zakres określony w ogłoszeniu i wymagany przepisami, dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni na stanowisko: od Podinspektora do Głownego specjalisty.
Informacja dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Zarząd Dróg i Zieleni,  81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdiz.gdynia.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustaw: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm., o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. z późn. zm;
4) po zakończonej rekrutacji (maks. w ciągu 30 dni) Pani/Pana dane osobowe będą Pani/Panu zwrócone lub zniszczone;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 Kodeksu Pracy i ustawa o pracownikach samorządowych), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 28.11.2022
Data udostępnienia informacji: 28.11.2022