Dyrektor ZDiZ w Gdyni, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Od INSPEKTORA do SPECJALISTY ds. zamówień publicznych - 1 etat


Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni  jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
Od INSPEKTORA do  SPECJALISTY ds. zamówień publicznych - 1 etat

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego obejmujące: sporządzanie dokumentacji postępowania począwszy od jego wszczęcia (komisja przetargowa, SWZ, projekt umowy) do jego zakończenia (publikacja postępowania, udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców / oferentów, wyborów najkorzystniejszej oferty i zawieranie umów o udzielenie zamówienia, przygotowania wymaganych ogłoszeń po udzieleniu zamówienia, sporządzanie protokołów postepowań o zamówienie publiczne),
prowadzenie rejestrów zamówień i rejestrów wewnętrznych związanych z zamówieniami publicznymi,
przygotowywanie ogłoszeń i informacji o zamówieniach publicznych do publikacji oraz ich przekazywanie
lub publikowanie,
udział w pracach komisji przetargowych oraz ich obsługa biurowo organizacyjna,
przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia, projektów umów oraz pism w toku postępowania o udzieleniu zamówienia,
przygotowanie pism i wystąpień do instytucji kontrolujących oraz audytujących przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
współdziałanie z komórkami organizacyjnymi jednostki w zakresie prowadzonych postępowań.
wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
Miejsce pracy: Praca w budynku przy ul. 10 Lutego 24 i poza nim, wymaga przemieszczania się w terenie (Miasto Gdynia) i wewnątrz budynku. Bezpieczne warunki pracy. Budynek bez podjazdu. Pomieszczenia budynku dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. W budynku jest możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim pomiędzy kondygnacjami. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 58 761 20 00 lub
58 761 20 16.
Stanowisko pracy: Wymagany kontakt telefoniczny z interesantami ZDiZ. Praca związana z przenoszeniem dokumentów. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Wykształcenie, praktyka zawodowa:
·      wykształcenie wyższe, (preferowane: prawo, administracja, ekonomia, budownictwo)
·       staż pracy minimum 2 lat, w tym min. 1 rok posiadanego doświadczenia w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez zamawiającego - ( jednostka lub podmiot będący zamawiającym)
Inne wymagania niezbędne:
·   znajomość przepisów prawa dot. udzielania zamówień publicznych oraz przepisów prawa związanych z udzielanymi zamówieniami, w szczególności: ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy
·   znajomość problematyki zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki udzielania zamówień publicznych przez jednostki finansów publicznych oraz obowiązujących przepisów,
·   umiejętność sporządzania specyfikacji warunków zamówienia i projektów umów,
·   umiejętność analizowania przepisów prawa, ich interpretacji w powiązaniu z orzecznictwem sądów powszechnych oraz Krajowej Izby Odwoławczej,
·   doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku,
·   umiejętność redagowania pism, posługiwanie się poprawną polszczyzną,
·   znajomość programów komputerowych takich jak: Pakiet Office, Power Point, Excel, LEX/LEGALIS
·   znajomość Statutu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni,
·   obywatelstwo polskie,
·   niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
·   dobry stan zdrowia,
·   dobra/bardzo dobra/biegła umiejętność obsługi komputera,
·   komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
·   samodzielność, dobra organizacja pracy,
·   nieposzlakowana opinia.
 
Wymagania dodatkowe:
·      znajomość kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, ustawy o finansach publicznych, zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego,
·      ukończone kursy i szkolenia z zakresu zamówień publicznych (mile widziane).
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·      pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys zawodowy,
·      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe,
·      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
·      oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
·      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór poniżej ogłoszenia)
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 10.09.2022r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem
„Od Inspektora do Specjalisty ds. zamówień publicznych”
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zwrócone lub komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach ZDiZ tel. 58 761 20 16.
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie dodatkowo, ponad zakres określony w ogłoszeniu i wymagany przepisami, dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni na stanowisko:
 
Informacja dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Zarząd Dróg  i Zieleni,  81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdiz.gdynia.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustaw: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm., o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. z późn. zm;
4) po zakończonej rekrutacji (maks. w ciągu 30 dni) Pani/Pana dane osobowe będą zniszczone lub na żądanie Pani/Panu zwrócone;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
     na podstawie przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
    lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
    do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 Kodeksu Pracy i ustawa
 o pracownikach samorządowych), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 13.06.2022
Data udostępnienia informacji: 13.06.2022
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.08.2022 13:45 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
28.07.2022 14:33 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos