Dyrektor ZDiZ w Gdyni ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: KONSERWATOR na bazie Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg – (2 etaty)


Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: KONSERWATOR na bazie Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg – 1/1 etatu (2 etaty)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
 
·          przeprowadzanie konserwacji oraz przeglądów instalacji technicznych i innych urządzeń technicznych,
·          wykonywanie prac naprawczo-remontowych,
·          dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu,
·          utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej i czystości użytkowanych na bazie narzędzi i urządzeń,
·          nadzór nad placami i miejscami składowania materiałów wykorzystywanych przez ZDiZ do prac utrzymaniowych
           i remontowych infrastruktury miejskiej,
·          prowadzenie ewidencji magazynowej, wydawanie i przyjmowanie materiałów niezbędnych do realizacji zadań,
·          wykonywanie objazdów terenowych w celu kontroli stacji rowerowych i usuwanie usterek w tym zakresie oraz               sporządzanie odpowiedniej dokumentacji,
·          wykonywanie objazdów terenowych w celu ustalenia faktycznych warunków pogodowych panujących na                       drogach w rejonie miasta,
·          usuwanie drobnych uszkodzeń nawierzchni dróg, poboczy i chodników, usterek w oznakowaniu stanowiących                 zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia oraz zabezpieczanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu                     ruchu,
·          prowadzenie pojazdów czyli pojazdy specjalne, pojazdy osobowe, ciągniki rolnicze itp.
·          właściwe i rzetelne wykonywanie w powierzonych pojazdach czynności obsługi codziennej zgodnie z zakresem               ustalonym w ZDiZ,
·          utrzymanie powierzonego sprzętu transportowego i innego mienia w ciągłej sprawności technicznej i czystości i             używanie go wyłącznie do celów służbowych i zgodnie z jego przeznaczeniem,
·          zgłaszanie niezbędnych do wykonania w powierzonym sprzęcie napraw i usterek, terminów przeglądów                         technicznych i obsług okresowych,
·          przygotowanie pojazdów do realizacji zadań związanych z procesem letniego i zimowego utrzymania czystości               dróg,
·          bieżące prowadzenie dokumentacji związanej z użytkowaniem powierzonego sprzętu transportowego,
·          skuteczne realizowanie zadań związanych z procesem letniego i zimowego utrzymania czystości dróg,
·          przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż,
·          przestrzeganie obowiązku noszenia odzieży roboczej oraz sprzętu ochrony indywidualnej,
·          przeciwdziałanie powstawaniu wszelkiego rodzaju kolizji i szkód oraz wypadków przy pracy i ich ujawnianie,
·          utrzymanie ładu i porządku w miejscu pracy oraz ochrona powierzonego majątku.
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Praca na terenie baz LiZUD i poza nimi, wymaga przemieszczania się w terenie (Miasto Gdynia). Bezpieczne warunki pracy. Obiekt biurowy nowy, wyposażony w nowoczesne pomieszczenia socjalne oraz klimatyzację.
Stanowisko pracy: Praca zmianowa. Baza zlokalizowana w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej.
Wykształcenie, praktyka zawodowa:
·     preferowane wykształcenie zawodowe techniczne z zakresu  elektromechanik, mechaniki lub budowlane,
·     1 rok stażu pracy, zdolności manualne,
 
Wymagania niezbędne:
·          prawo jazy kat. B, (preferowane posiadanie prawa jazdy kat. C),
·          obywatelstwo polskie,
·          oświadczenie o niekaralności
·          uregulowany stosunek do służby wojskowej,
·          dobry stan zdrowia,
·          komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobre kontakty interpersonalne,
·          doświadczenie w wykonywaniu zadań na samodzielnym stanowisku,
·          dobra znajomość topografii miasta Gdyni,
 
Wymagania  dodatkowe:
·    uprawnienia SEP do 1kV
·    ukończony kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszona wraz z ładunkiem.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
jest niższy niż 6 %.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·    pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys zawodowy,
·    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe,
·    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
·    oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
·    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 14.10.2022r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
z dopiskiem „KONSERWATOR LiZUD.”
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach tel. 58 671 20 16.
 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni na stanowisko: konserwator
 
Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Zarząd Dróg i Zieleni,  81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdiz.gdynia.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustaw: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm., o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. z późn. zm;
4) po zakończonej rekrutacji (maks. w ciągu 30 dni) Pani/Pana dane osobowe będą Pani/Panu zwrócone lub zniszczone;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 Kodeksu Pracy i ustawa o pracowniach samorządowych), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Sylwia Osik
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 12.08.2022
Data udostępnienia informacji: 12.07.2022
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.09.2022 12:21 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
10.08.2022 13:05 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
10.08.2022 13:03 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
03.08.2022 13:48 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
01.08.2022 07:23 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
12.07.2022 14:21 Dodanie informacji Sylwia Osik