Dyrektor ZDiZ w Gdyni  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: INSPEKTORA / ST. INSPEKTORA /SPECJALISTY w Samodz. Ref. ds. Wód Opadowych  - 1 etat


Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
 ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: INSPEKTORA / STARSZEGO INSPEKTORA /SPECJALISTY
w Samodzielnym Referacie ds. Wód Opadowych  - 1 etat


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
·            prowadzenie spraw obejmujących bieżącą działalność eksploatacyjną i remontową w zakresie kanalizacji 
             deszczowej wraz z uzbrojeniem i urządzeniami w wyznaczonym rejonie miasta,
·            sporządzanie projektów remontów i modernizacji kanalizacji deszczowej w nadzorowanym rejonie,
·            wydawanie opinii i uwag do warunków technicznych odprowadzania wód miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
·            udział w przygotowaniu i prowadzeniu zamówień publicznych, prowadzenie spraw interwencyjnych związanych
             z zakresem działania referatu, wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku przy ul. 10 Lutego 24 i poza nim, wymaga przemieszczania się w terenie (Miasto Gdynia)  i wewnątrz budynku. Bezpieczne warunki pracy. Budynek bez podjazdu. Pomieszczenia budynku dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. W budynku jest możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim pomiędzy kondygnacjami. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 58 671 20 00 lub 58 671 20 16 lub 58 671 20 89.
Stanowisko pracy: Wymagany kontakt telefoniczny z interesantami ZDiZ. Praca związana z przenoszeniem dokumentów. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Wykształcenie, praktyka zawodowa:

·          wykształcenie wyższe  o kierunku inżynieria środowiska (absolwent), gospodarka nieruchomościami lub pokrewne,
·          umiejętność biegłego posługiwania się komputerem, (WINDOWS, Office), programy graficzne,
·          sprawne redagowanie tekstów, używanie poprawnej polszczyzny,
·          uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem.

Wymagania niezbędne   oraz   oferujemy:
1.   obywatelstwo polskie,
2.   nieposzlakowana opinia,
3.   dobry stan zdrowia,
4.   umiejętności organizacyjne,
5.   komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
6.   dobre kontakty interpersonalne,
7.   rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
8.   znajomość ustaw i innych przepisów dotyczących zarządzania infrastrukturą gminną, w szczególności kanalizacją deszczową  branżą wodociągowo-kanalizacyjną i pokrewnymi.
9.   niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

OFERUJEMY:
·         stabilną pracę w jednostce budżetowej,
·         możliwość zdobycia uprawnień budowlanych,
·         gwarantujemy pracę na etat w godz. 7,30 - 15,30,
·         13-tą pensję, dodatki stażowe, „wczasy pod gruszą”,
·         pakiet socjalny oraz kartę sportową i ubezpieczenie grupowe,

Wymagania dodatkowe:
1.   znajomość topografii Gdyni,
2.   prawo jazdy kat. B.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.   pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys zawodowy,
2.   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe,
3.   oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub
      umyślne przestępstwo skarbowe,
4.   oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
5.   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór poniżej
      ogłoszenia)

Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 30.06.2022r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem
„KONKURS NA STANOWISKO INSPEKTORA w Samodzielnym Referacie ds. Wód Opadowych”
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zwrócone lub komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach ZDiZ tel. 58 761 20 16.
 
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni na stanowisko  INSPEKTOR.
 
Informacja dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Zarząd Dróg
 i Zieleni,  81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdiz.gdynia.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustaw: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm., o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. z późn. zm;
4) po zakończonej rekrutacji (maks. w ciągu 30 dni) Pani/Pana dane osobowe będą zniszczone lub na żądanie Pani/Panu zwrócone;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
     na podstawie przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
    lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,         prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 Kodeksu Pracy i ustawa
 o pracownikach samorządowych), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Sylwia Osik
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 17.05.2022
Data udostępnienia informacji: 17.05.2022
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.06.2022 10:54 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
02.06.2022 14:17 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
02.06.2022 14:16 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
02.06.2022 14:09 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
02.06.2022 14:07 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
17.05.2022 13:45 Aktualizacja treści Sylwia Osik