Dyrektor ZDiZ w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: ST. INSPEKTORA, INSPEKTORA W REF. UTRZYMANIA DRÓG I OBIEKTÓW INŻ. – 1 etat.

Dyrektor ZDiZ w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: STARSZEGO INSPEKTORA, INSPEKTORA W REFERACIE UTRZYMANIA DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH W ZDiZ w Gdyni – 1 etat.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia.
 
Wynik naboru:

- Michał FENDRYCH – zamieszkały w Gdyni
 
Zastosowane metody i techniki naboru:
     
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów
-  rozmowa kwalifikacyjna

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną podczas której kandydat  prezentował swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikujących kandydat spełnił wymaganie niezbędne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy wykazał się kwalifikacjami            oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na w/w stanowiskach.
Kandydat jest osobą komunikatywną, który  wykazał się wiedzą merytoryczną, posiada silną motywację oraz chęć uczestniczenia w rozwoju Referatu Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 23.07.2021
Data udostępnienia informacji: 23.07.2021