Dyrektor ZDiZ ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: KIEROWNIKA SAMODZ. REF. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 1 etat.


Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni  jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
KIEROWNIKA SAMODZIELNEGO REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 1 etat.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
·  Kierowanie Samodzielnym Referatem Zamówień Publicznych w tym:
·  prowadzenie rejestrów,
·  udział w postępowaniach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą,
• nadzór nad obsługą skrzynki pocztowej referatu zamówień,
• nadzór nad przygotowywaniem ogłoszeń i informacji o zamówieniach publicznych do publikacji oraz ich przekazywanie lub publikowanie,
• nadzór nad przygotowaniem dokumentacji i prowadzenie postępowań zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• udział w pracach komisji,
• współtworzenie i realizacja planów zakupowych jednostki,
• sprawozdawczość z procesu i analiza realizacji planów zakupowych jednostki,
• współpraca z innymi komórkami i jednostkami oraz podmiotami zewnętrznymi,
• wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych
• archiwizacja dokumentacji.
           
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
Miejsce pracy: Praca w budynku przy ul. 10 Lutego 24 i poza nim, wymaga przemieszczania się w terenie (Miasto Gdynia)  i wewnątrz budynku. Bezpieczne warunki pracy. Budynek bez podjazdu. Pomieszczenia budynku dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. W budynku jest możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim pomiędzy kondygnacjami. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 58 761 20 00 lub 58 761 20 16.
Stanowisko pracy: Wymagany kontakt telefoniczny z interesantami ZDiZ, wykonywane zadania wymagają przemieszczania się w terenie (miasto Gdynia).  Praca związana z przenoszeniem dokumentów. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Wymagania niezbędne:
Wykształcenie : wyższe, preferowane: prawo, administracja, ekonomia
Minimalny staż pracy:  5-letni staż pracy w zamówieniach publicznych; pożądany staż pracy w jednostkach samorządowych, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym
Inne wymagania niezbędne:
·        znajomość problematyki zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki udzielania zamówień publicznych przez jednostki finansów publicznych oraz obowiązujących przepisów,
·        znajomość kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, ustawy o finansach publicznych, zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego,
·        znajomość topografii Gdyni.
·        niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
·        dobry stan zdrowia,
·        dobra znajomość obsługi komputera,
·        komunikatywność,
·        umiejętność redagowania pism,
·        umiejętność pracy w zespole,
·        nieposzlakowana opinia.
 
Wymagania dodatkowe:
·        umiejętności organizacyjne,
·        dobra organizacja pracy,
·        wysoka kultura osobista,
·        sumienność,
·        rzetelność,
·        odpowiedzialność za powierzone zadania,
·        posiadanie prawa jazdy kat. B
·        utrzymywanie porządku w dokumentach.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·      pisemne zgłoszenie (oferta kandydata- list motywacyjny) oraz życiorys zawodowy,
·      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe, dodatkowe kwalifikacje
·      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
·      oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
·      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór poniżej ogłoszenia)
 
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 05.06.2020 r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem:
KONKURS NA STANOWISKO „KIEROWNIKA SAMODZIELNEGO REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”.
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać
w Kadrach tel. 58 761 20 16 lub u Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych.tel.: 58 761 20 - 00   
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni na stanowisko: KIEROWNIKA SAMODZIELNEGO REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 
Informacja dla kandydatów do pracy:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Zarząd Dróg
 i Zieleni,  81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdiz.gdynia.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustaw: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm., o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. z późn. zm;
4) po zakończonej rekrutacji (maks. w ciągu 30 dni) Pani/Pana dane osobowe będą zniszczone;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
     na podstawie przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
 lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 Kodeksu Pracy i ustawa
 o pracownikach samorządowych), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 22.05.2020
Data udostępnienia informacji: 22.05.2020