Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: ZASTĘPCA DYREKTORA ZDiZ

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
ZASTĘPCA DYREKTORA ZDiZ .

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
 • Wspomaganie Dyrektora w zakresie bezpośredniego nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad podległymi komórkami  realizującymi przypisane zadania, a w szczególności:
 • kierowanie, planowanie, koordynowanie oraz kontrola realizacji statutowych ZDiZ,
 • remontami cieków wodnych, rzek, stawów i potoków oraz  placów zabaw, kanalizacji deszczowej, zieleni, chodników oraz pomników,
 • utrzymaniem zimowym, utrzymaniem zieleni oraz czystości dróg i ulic, chodników, dróg i ścieżek rowerowych, placów zabaw, szlaków komunikacyjnych w mieście,
 • zarządzaniem siecią dróg i obiektów inżynieryjnych pozostających w zarządzie Gminy Miasta Gdyni w zakresie remontów, napraw i utrzymania,
 • budowę i utrzymanie oświetlenia ulic i drogowych obiektów inżynierskich oraz terenów zieleni,
 • budowę i utrzymanie iluminacji obiektów zabytkowych, budynków i pomników
 • prowadzenie ewidencji technicznej zarządzanego mienia komunalnego Gminy Miasta Gdyni
 • zarządzanie nadzorami inwestorskimi Gminy Miasta Gdyni
 • oraz zarządzanie podległymi pracownikami.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
Miejsce pracy: Praca w budynku przy ul. 10 Lutego 24 i poza nim, wymaga przemieszczania się w terenie (Miasto Gdynia) i wewnątrz budynku. Bezpieczne warunki pracy. Budynek bez podjazdu. Pomieszczenia budynku dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. W budynku jest możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim pomiędzy kondygnacjami. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 58 761 20 00 lub 58 761 20 16.
Stanowisko pracy: Wymagany kontakt telefoniczny z interesantami ZDiZ. Praca związana z przenoszeniem dokumentów. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Wykształcenie, praktyka zawodowa:
wykształcenie wyższe  techniczne: preferowane  o profilu – budownictwo, lub inż. środowiska
doświadczenie zawodowe: minimum 10 letni staż pracy w tym  5 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
pożądany staż pracy w jednostkach administracji samorządowej,
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • umiejętności  kierownicze, organizacyjne oraz  rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych czynności pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, nieposzlakowana opinia,
 • dobre kontakty interpersonalne,  dobra obsługa komputera  (w szczególności programów MS Office),
 • rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość ustaw i innych przepisów dot. działania ZDiZ,
 • znajomość ustaw i innych przepisów dot. samorządu terytorialnego i postępowania administracyjnego.
Wymagania dodatkowe:
 • bardzo dobra znajomość topografii Gdyni ,
 • znajomość ustaw: prawo budowlane, o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo zamówień publicznych, prawo wodne
 • uprawnienia budowlane
 • znajomość oprogramowania inżynierskiego typu CAD
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów unijnych,
 • prawo jazdy kat.B
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys zawodowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór poniżej ogłoszenia)
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia  13.10.2023r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem
„KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCA DYREKTORA ZDiZ”
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach tel. 58 761 2016.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie dodatkowo, ponad zakres określony w ogłoszeniu i wymagany przepisami, dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni na stanowisko ZASTĘPCA DYREKTORA .
Informacja dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Zarząd Dróg i Zieleni,  81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdiz.gdynia.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustaw: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm., o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. z późn. zm;
4) po zakończonej rekrutacji (maks. w ciągu 30 dni) Pani/Pana dane osobowe będą Pani/Panu zwrócone lub zniszczone;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 Kodeksu Pracy i ustawa o pracownikach samorządowych), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Sylwia Osik
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Osik
Data wytworzenia informacji: 13.09.2023
Data udostępnienia informacji: 13.09.2023
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.09.2023 08:36 Aktualizacja treści Sylwia Osik
13.09.2023 08:34 Aktualizacja treści Sylwia Osik
12.07.2023 11:56 Aktualizacja treści Sylwia Osik
21.06.2023 13:40 Aktualizacja treści Sylwia Osik
05.06.2023 13:44 Aktualizacja treści Sylwia Osik
23.05.2023 12:14 Dodanie informacji Sylwia Osik