Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko: PODINSPEKTORA/INSPEKTORA w Dziale Płatnego Parkowania w ZDiZ

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko: PODINSPEKTORA/INSPEKTORA w Dziale Płatnego Parkowania w ZDiZ
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
1)  Joanna  ZIEGERT – zamieszkała w Gdyni
 
Zastosowane metody i techniki naboru 
-  WSTĘPNA WERYFIKACJA NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA,
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną podczas której kandydatka prezentowała swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikujących kandydatka spełniła wymaganie niezbędne określone w ogłoszeniu.  Podczas rozmowy wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na w/w stanowiskach.
Kandydatka jest osobą komunikatywną, która  wykazała się wiedzą merytoryczną, posiada silną motywację oraz  chęć uczestniczenia w rozwoju Działu Płatnego Parkowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 11.03.2021
Data udostępnienia informacji: 11.03.2021