Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Specjalisty ds.Technicznych w Dziale Remontów

p.o. Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. Technicznych w Dziale Remontów w pełnym wymiarze czasu pracy
 
Jednostka działa w Gdyni przy ul. Hugo Kołłątaja 1.
 
Główne obowiązki Specjalisty ds. Technicznych:
- utrzymanie w gotowości techniczno-eksploatacyjnej budynków, urządzeń i infrastruktury technicznej gminnego zasobu administrowanego przez jednostkę, między innymi: budynków i lokali, węzłów cieplnych, kotłowni lokalnych, dźwigów osobowych i towarowych, rozdzielni sterujących, przepompowni, hydroforni, wentylatorni, lokalnych sieci rozdzielczych
i przesyłowych, instalacji i urządzeń oświetlenia terenu, wewnętrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych, odgromowych, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji gazowych, realizacja umów;
- współpraca i udział w opracowywaniu planów, remontów i rozbiórek dotyczących zasobów administrowanych;
- prowadzenie prac remontowych, konserwacyjnych we współpracy z Działem Planowania i Przygotowywania Dokumentacji w oparciu o obowiązujące przepisy i regulaminy jednostki;
- udział w uzgadnianiu dokumentacji technicznej na potrzeby remontowe;
- prowadzenie, nadzorowanie realizacji oraz odbiór i rozliczanie wykonanych robót;
- uczestnictwo w prowadzeniu spraw związanych z likwidacją szkód dla zdarzeń mających miejsce w obiektach technicznych będących w zasobach jednostki i w trakcie realizacji robót remontowych;
- sporządzanie i przekazywanie wniosków dotyczących zamówień mocy dostawcom energii;
- nadzorowanie realizacji umów na usługi konserwacyjne i remontowe w tym umów stałych;
- monitorowanie zaangażowania środków finansowych;
- uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych;
- opracowywanie sprawozdań i raportów z realizacji planu remontów i rozbiórek prowadzonych przez pion i planów inwestycyjnych, w tym dotyczących modernizacji zasobów budynków we współpracy z właściwymi jednostkami organu prowadzącego.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie i praktyka zawodowa: wykształcenie średnie techniczne budowlane i 3 letni staż pracy lub wykształcenie wyższe: I stopnia tytuł inżyniera lub II stopnia tytuł magister inżynier i 2 letni staż pracy.
2) ogólne i stanowiskowe: obywatelstwo polskie, znajomość obowiązującego prawa w zakresie: - Prawa budowlanego i aktów wykonawczych, a także Kodeks postępowania administracyjnego i cywilnego. Umiejętności komunikacyjne, administracyjne, organizacyjne, nienaganna opinia. Obsługa urządzeń biurowych oraz sprawne posługiwanie się oprogramowaniem MS Office (szczególnie Word i Excel, Outlook).

Wymagania pożądane:
1) ogólne i stanowiskowe: czytanie dokumentacji technicznej, znajomość programu kosztorysowego NORMA oraz programu AutoCAD, Przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, znajomość obowiązujących zasad finansowania jednostek sektora finansów publicznych oraz ustawy Pzp;
2) społeczne i stanowiskowe: sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji a także umiejętności administracyjne, dobra organizacja pracy własnej, dyspozycyjność, odporność na stres.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny);
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe;
- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
- klauzula informacyjna oraz klauzula zgody dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 
Warunki pracy:
a) miejsce wykonywania pracy na VII piętrze budynku z windą oraz teren Gminy Miasta Gdyni;
b) praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz.;
c) obsługa urządzeń biurowych.
 
Wszystkie dokumenty, oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 10.08.2020 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia (wejście od ul. Wolności) lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia z dopiskiem „Oferta pracy-Specjalista ds. Technicznych w Dziale Remontów”.
 
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Zarządu).
 
Dokumenty złożone elektronicznie nie będą rozpatrywane.
 
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 628 41 31
Gdynia, dnia 31.07.2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tylingo-Chmielewska
Wprowadził informację: Agnieszka Kuźniewska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Kuźniewska
Data wytworzenia informacji: 15.06.2020
Data udostępnienia informacji: 31.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.07.2020 13:56 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
31.07.2020 13:55 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
20.07.2020 17:50 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
07.07.2020 13:33 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
07.07.2020 13:32 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
26.06.2020 15:23 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
15.06.2020 19:19 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
15.06.2020 10:29 Dodanie informacji Agnieszka Kuźniewska