Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Specjalisty ds. Technicznych

Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ogłasza nabór na wolne stanowisko
Specjalisty ds. Technicznych w Dziale Planowania i Przygotowania Dokumentacji
w pełnym wymiarze czasu pracy
 
Jednostka działa w Gdyni przy ul. Hugo Kołłątaja 1
 
Główne obowiązki Specjalisty ds. Technicznych:
- przygbotowywanie planów remontów na podstawie analizy potrzeb remontowych i rozbiórkowych w oparciu o wyniki okresowych kontroli obiektów budowlanych, zgłoszeń administratorów oraz innych komórek organizacyjnych ZBiLK i UM, a także mieszkańców;
- bilansowanie potrzeb i analizowanie możliwości remontowych potrzeb Gminy w realizacji remontów i rozbiórek;
- opracowywanie planów remontowych dot. remontów budynków, lokali, placów zabaw, dróg, chodników, urządzeń, instalacji i sieci technicznych;
- współpraca z właściwymi jednostkami orangu prowadzącego oraz komórkami organizacyjnymi jednostki w zakresie ustalania wysokości środków finansowych przeznaczonych na nakłady remontowe i rozbiórkowe w danym roku budżetowym;
- opracowywanie harmonogramów wykonania i realizacji zadań remontowych, rozbiórek innych zleconych zadań;
- przygotowywanie STWIORB oraz SIWZ;
- prowadzenie ewidencji planowanych i realizowanych remontów i rozbiórek budynków;
- opiniowanie pod kątem merytorycznym umów, aneksów na realizację robót budowlanych;
- współpraca z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w procesie przygotowania zadań remontowych i uzyskiwania decyzji konserwatorskich;
- współpraca z właściwymi jednostkami w przygotowywaniu wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację remontów i modernizacji w ramach programów Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych i realizacja projektów;
- weryfikacja, odbiór dokumentacji technicznej wykonanej przez projektantów na potrzeby pionu, akceptacja pod względem merytorycznym faktur;
- opracowywanie sprawozdań i raportów z realizacji planu remontów i rozbiórek prowadzonych przez pion i planów inwestycyjnych, w tym dotyczących modernizacji zasobów budynków we współpracy z właściwymi jednostkami UM Gdynia;
- przyjmowanie, analizowanie i opiniowanie wniosków dotyczących modernizacji zasobów budynków komunalnych;
- współpraca z Działem Inwestycji i Nadzoru w zakresie prowadzenia robót budowlanych;
- uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez zamawiającego i wykonawców podczas realizacji zadań;
- akceptacja obmiarów i wyceny kosztorysów zlecanej dokumentacji;
- uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie i praktyka zawodowa:
- wykształcenie średnie techniczne i 3 letni staż pracy lub wykształcenie wyższe: I stopnia tytuł inżyniera lub II stopnia tytuł magister inżynier i 2 letni staż pracy.
2) ogólne i stanowiskowe: obywatelstwo polskie, znajomość obowiązującego prawa w zakresie: - Prawa budowlanego i aktów wykonawczych, a także Kodeks postępowania administracyjnego i cywilnego. Umiejętności komunikacyjne, administracyjne, organizacyjne, nienaganna opinia. Obsługa urządzeń biurowych oraz sprawne posługiwanie
się oprogramowaniem MS Office (szczególnie Word i Excel, Outlook).
 
Wymagania pożądane:
1) ogólne i stanowiskowe: czytanie dokumentacji technicznej, znajomość programu kosztorysowego NORMA oraz programu AutoCAD, Przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa znajomość obowiązujących zasad finansowania jednostek sektora finansów publicznych oraz ustawy Pzp;
2) społeczne i stanowiskowe: sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji a także umiejętności administracyjne, dobra organizacja pracy własnej, dyspozycyjność, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny);
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe;
- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
- oświadczenie kandydata o posiadaniu innego obywatelstwa jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
- klauzula informacyjna oraz klauzula zgody dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 
Warunki pracy:
a) miejsce wykonywania pracy na VII piętrze budynku z windą;
b) praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz.;
c) obsługa urządzeń biurowych.
 
Wszystkie dokumenty, oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 30.03.2020 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia (wejście od ul. Wolności) lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia z dopiskiem „Oferta pracy - Specjalista ds. Technicznych w Dziale Planowania i Przygotowania Dokumentacji”.
 
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Zarządu).

Dokumenty złożone elektronicznie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie
o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 628 41 31

Gdynia, dnia 20.03.2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Izabela Erecińska
Wprowadził informację: Agnieszka Kuźniewska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Kuźniewska
Data wytworzenia informacji: 07.02.2020
Data udostępnienia informacji: 20.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.03.2020 15:44 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
10.03.2020 13:37 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska
24.02.2020 09:53 Aktualizacja treści Agnieszka Kuźniewska