Opiekun ekspozycji-edukator w Centrum Nauki Experyment w Gdyni

Centrum Nauki Experyment w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko:
Opiekun ekspozycji-edukator
 
Wymiar etatu: pełen etat (równoważny system pracy z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru pracy do 12 godzin).
 
Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • elastyczny grafik,
 • pracę w zgranym i kreatywnym zespole,
 • benefity pracownicze, m.in. dofinansowanie urlopu wypoczynkowego, bony podarunkowe, nagrody uznaniowe,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia w nowoczesnej instytucji kultury.
 
Główne obowiązki na stanowisku:
 • demonstracja i animacja wystaw interaktywnych Centrum Nauki Experyment,
 • prowadzenie i przygotowanie zajęć, warsztatów i pokazów naukowych,
 • działania edukacyjne w Centrum Nauki Experyment (udział w wydarzeniach naukowych, przygotowanie koncepcji merytorycznych, artykułów popularnonaukowych itp.)
 
Wykształcenie:
 • wyższe
 
Wymagania niezbędne:
 • doświadczenie związane z popularyzacją nauki (uczestnictwo w kołach, festiwalach nauki, udzielanie korepetycji itp.)
 • doświadczenie w pracy z odbiorcami w różnym wieku – od dzieci do seniorów,
 • kreatywność i pomysłowość,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • gotowość do pracy także w weekendy.
 
Mile widziane:
 • doświadczenie animatorskie,
 • zainteresowanie naukami ścisłymi i nowinkami ze świata nauki,
 • znajomość zagadnień związanych z pedagogiką i dydaktyką.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV.

Dokumenty należy składać do 13.10.2023r.:
 • drogą pocztową lub osobiście w biurze Centrum Nauki Experyment, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, budynek W-K, pok. H127 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni oferta pracy – Opiekun ekspozycji-edukator" (biuro Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku  w godz. 8:00 – 16:00),
lub
 • drogą elektroniczną na adres rekrutacja@experyment.gdynia.pl
 
  
Dane osobowe

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Experyment w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, biuro@experyment.gdynia.pl (dalej: CNE).
Wszelkie pytania, żądania lub zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać inspektorowi ochrony danych osobowych CNE:
iod@experyment.gdynia.pl
58 72 73 985, +48 500 472 830.
 
2. Zakres danych i cele ich przetwarzania
Zakres danych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, określa art. 221 § 1 Kodeksu pracy - imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Dodatkowe dane, poza wymienionymi powyżej, kandydat podaje dobrowolnie, z własnej inicjatywy.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a)     przeprowadzenia rekrutacji,

dodatkowo dane wybranych kandydatów będą przetwarzane dalej na potrzeby:
b)  zawarcia umowy,
c) realizacji obowiązków prawnych ciążących na CNE w związku zawarciem umowy.
 
3. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawy przetwarzania danych osobowych określa art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”:
a)     dla celów określonych w pkt. 2 lit. a i b– podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b RODO  – tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
b)     dla celów określonych w pkt. 2 lit c – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z zapisami prawa;
c)      jeśli w złożonym CV znajdą się dane dodatkowe – podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO - tj.  zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażona dobrowolnie poprzez zamieszczenie tych danych.

Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez przesłanie wiadomości na adres:  rekrutacja@experyment.gdynia.pl lub iod@experyment.gdynia.pl.

Operacje przetwarzania danych dokonane przed cofnięciem zgody pozostaną zgodne
z przepisami, także po jej wycofaniu.
 
4. Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych dla celów określonych w pkt 2 lit. a, b i c jest wymogiem ustawowym i warunkiem udziału w rekrutacji.
Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne.

5. Odbiorcy danych
Zebrane dane udostępnione zostaną wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu CNE, wspomagającym CNE w realizacji określonych celów przetwarzania. Podmioty te nie są upoważnione do przetwarzania powierzonych danych w celach marketingowych.
CNE udostępni dane osobowe:
 • podmiotom współpracującym z CNE zakresie obsługi informatycznej (serwer poczty elektronicznej, sieć wewnętrzna CNE),
 • podmiotom świadczącym usługi pomocy prawnej,
 • organom państwowym, instytucjom prawnie umocowanym, w uzasadnionych okolicznościach.
 6. Przekazywanie danych
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 
7. Okres przechowywania danych
Po zakończeniu rekrutacji CV oraz inne przekazane dane osobowe zostaną zniszczone.
Osoby wybrane zostaną osobno poinformowane o dalszym przetwarzaniu danych.
 
8. Prawa osób których dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od CNE dostępu do swoich danych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 
9. Automatyczne podejmowanie decyzji
Zebrane dane nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 
10. Skarga
Każdej osobie która uzna,  że w procesie przetwarzania jej danych osobowych przez CNE doszło do naruszenia przepisów prawa, przysługuje prawo wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
https://uodo.gov.pl
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 15.09.2023
Data udostępnienia informacji: 15.09.2023
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.09.2023 08:47 Korekta Agnieszka Czerwińska