Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego w Centrum Nauki Experyment w Gdyni

Centrum Nauki Experyment w Gdyni poszukuje kandydata/ki na stanowisko:
Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego

Wymiar etatu:
pełen etat (w równoważnym systemie czasu pracy z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru pracy do 12 godzin).

Główne obowiązki na stanowisku:

1. Zarzadzanie Działem Techniczno-Eksploatacyjnym: pracownicy techniczni (5 osób) i biurowi (2 osoby).
2. Utrzymanie w sprawności i nadzór nad profesjonalną obsługą techniczną (konserwacja, naprawy, serwisy, remonty) stanowisk interaktywnych na wystawach oraz przestrzeni wystawienniczej w zakresie ustalonej z zarządcą budynku, zaplecza i biur Centrum, w szczególności:

a. opieka techniczna nad stanowiskami interaktywnymi,
b. opieka techniczna nad przestrzenią wystawienniczą i pomieszczeniami zaplecza Centrum, biurami
c. opieka techniczna nad wyposażeniem Centrum, w tym m.in. sprzęt audiowizualny, systemy IT,
d. planowanie i wykonywanie napraw i remontów, koordynowanie napraw wykonywanych
przez kontrahentów zewnętrznych i zespół techniczny, zakupy i dobór narzędzi oraz materiałów eksploatacyjnych,
e. dbałość o bezpieczeństwo środowiska pracy w zespole.
3. Planowanie i dokonywanie zakupów towarów i usług na potrzeby Centrum.
4. Nadzór i prowadzenie dokumentacji technicznej wystaw.
5. Współpraca z zarządcą budynków, zgłaszanie usterek i awarii, nadzór nad pracami naprawczymi czy remontowymi. Współpraca w zakresie rozwoju funkcjonalności budynku i systemów, w tym infrastruktury.
6. Rozwój wystaw CNE – modyfikacja stanowisk i udział w procesie budowania nowych wystaw i eksponatów.
7. Rozwój infrastruktury Centrum w zakresie systemów teleinformatycznych i technicznych.

Wykształcenie:
 • Wyższe

Wymagania niezbędne:
 • doświadczenie w pracy w podobnym obszarze działania,
 • min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku zarządczym,
 • doświadczenie w pracy w obszarze budowy/rozwoju wystaw interaktywnych, eksponatów,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra obsługa komputera (m.in. pakiet Microsoft Office),
 • umiejętność zarządzania zespołem, dobra komunikatywność,
 • kreatywność, elastyczność w działaniu,
 • samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów.

Mile widziane:
 • Wykształcenie z zakresu STEM,
 • praktyczna znajomość zagadnień technicznych (m.in. mechanika, hydraulika, elektryka, budownictwo, inne),
 • znajomość branży: centów nauki/muzeów techniki/muzeów przyrodniczych/wystaw interaktywnych,
 • umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej,
 • zainteresowania związane z naukami przyrodniczymi, technologią.

Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się Instytucji,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia, proces rekrutacji:
CV oraz list motywacyjny – podpisane przez kandydata/kandydatkę.

Dokumenty należy składać drogą pocztową lub osobiście w biurze Centrum Nauki Experyment, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, budynek III W-K, pok. H-127 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Centrum Nauki Experyment w Gdyni oferta pracy – Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego (biuro Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00)

lub

drogą elektroniczną
na adres rekrutacja@experyment.gdynia.pl


do dnia 30.09.2023 r.


Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne (online lub osobiście). Będą się one odbywały sukcesywnie, w trakcie trwania okresu naboru.

Pytania dotyczące rekrutacji można kierować pod adresem: e-mail rekrutacja@experyment.gdynia.pl .
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: e-mail iod@experyment.gdynia.pl

Dane osobowe

1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Experyment w Gdyni,
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, biuro@experyment.gdynia.pl (dalej: CNE).
Wszelkie pytania, żądania lub zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać inspektorowi ochrony danych osobowych CNE:
iod@experyment.gdynia.pl
58 72 73 985, +48 500 472 830.

2. Zakres danych i cele ich przetwarzania

Zakres danych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, określa
art. 221 § 1 Kodeksu pracy - imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców,
data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Dodatkowe dane, poza wymienionymi powyżej, kandydat podaje dobrowolnie,
z własnej inicjatywy.
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) przeprowadzenia rekrutacji,
dodatkowo dane wybranych kandydatów będą przetwarzane dalej na potrzeby:
b) zawarcia umowy,
c) realizacji obowiązków prawnych ciążących na CNE w związku zawarciem umowy.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawy przetwarzania danych osobowych określa art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”:
a) dla celów określonych w pkt. 2 lit. a i b– podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b RODO – tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
b) dla celów określonych w pkt. 2 lit c – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z zapisami prawa;
c) jeśli w złożonym CV znajdą się dane dodatkowe – podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO - tj. zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażona dobrowolnie poprzez zamieszczenie tych danych.
Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez przesłanie wiadomości na adres: rekrutacja@experyment.gdynia.pl lub iod@experyment.gdynia.pl.
Operacje przetwarzania danych dokonane przed cofnięciem zgody pozostaną zgodne z przepisami, także po jej wycofaniu.

4. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych dla celów określonych w pkt 2 lit. a, b i c jest wymogiem ustawowym i warunkiem udziału w rekrutacji.
Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne.

5. Odbiorcy danych

Zebrane dane udostępnione zostaną wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu CNE, wspomagającym CNE w realizacji określonych celów przetwarzania. Podmioty te nie są upoważnione do przetwarzania powierzonych danych w celach marketingowych.
CNE udostępni dane osobowe:
• podmiotom współpracującym z CNE zakresie obsługi informatycznej
(serwer poczty elektronicznej, sieć wewnętrzna CNE),
• podmiotom świadczącym usługi pomocy prawnej,
• organom państwowym, instytucjom prawnie umocowanym
w uzasadnionych okolicznościach.

6. Przekazywanie danych
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

7. Okres przechowywania danych
Po zakończeniu rekrutacji CV oraz inne przekazane dane osobowe zostaną zniszczone.
Osoby wybrane zostaną osobno poinformowane o dalszym przetwarzaniu danych.

8. Prawa osób których dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od CNE dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

9. Automatyczne podejmowanie decyzji
Zebrane dane nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

10. Skarga
Każdej osobie która uzna, że w procesie przetwarzania jej danych osobowych przez CNE doszło do naruszenia przepisów prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
https://uodo.gov.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 29.08.2023
Data udostępnienia informacji: 29.08.2023