Centrum Nauki Experyment w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko: Zastępca Kierownika Działu Wystaw i Edukacji

Centrum Nauki Experyment w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko:
Zastępca Kierownika Działu Wystaw i Edukacji

Wymiar etatu: pełen etat (równoważny system pracy z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru pracy do 12 godzin).

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia w nowoczesnej instytucji kultury,
 • pracę w zgranym i kreatywnym zespole,
 • benefity pracownicze, m.in. dofinansowanie urlopu wypoczynkowego, bony podarunkowe, nagrody uznaniowe.

Główne obowiązki:

 • współzarządzanie działem (ok 30 osobowym zespołem) w zakresie:
- funkcjonowania wystaw,
- obsługi edukacyjnej na wystawach,
- budowaniu i realizacji oferty edukacyjnej dla szkół i rodzin,
- rezerwacji i sprzedaży biletów, obsługi klienta,
 • wdrażanie nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych,
 • współpraca przy międzyinstytucjonalnych projektach edukacyjnych,
 • rozwój wystaw interaktywnych,
 • dbałość o jakość działań i sprawność operacyjną działu,
 • podnoszenie kompetencji pracowników.

Wykształcenie:
 • wyższe
Wymagania niezbędne:

 • doświadczenie w pracy w instytucji/organizacji o podobnym profilu działania,
 • doświadczenie na stanowisku związanym z zarządzaniem zespołem,
 • znajomość zagadnień związanych z edukacją nieformalną, uzupełniającą edukację szkolną,
 • umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2),
 • samodzielność w organizacji pracy, otwartość na zmiany.

Mile widziane:
 • znajomość branży centrów nauki i wystaw interaktywnych,
 • zainteresowanie zagadnieniami popularyzacji nauki i edukacji pozaszkolnej,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami, pracy projektowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV i list motywacyjny.
Dokumenty należy składać drogą pocztową lub osobiście w biurze Centrum Nauki Experyment, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni oferta pracy – Zastępca Kierownika Działu Wystaw i Edukacji”, lub drogą elektroniczną na adres rekrutacja@experyment.gdynia.pl do 15.02.2023 r.
Dane osobowe

1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Experyment w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, biuro@experyment.gdynia.pl (dalej: CNE).
Wszelkie pytania, żądania lub zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać inspektorowi ochrony danych osobowych CNE:
iod@experyment.gdynia.pl
58 72 73 985, +48 500 472 830.

2. Zakres danych i cele ich przetwarzania
Zakres danych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, określa art. 221 § 1 Kodeksu pracy - imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Dodatkowe dane, poza wymienionymi powyżej, kandydat podaje dobrowolnie, z własnej inicjatywy.
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) przeprowadzenia rekrutacji,
dodatkowo dane wybranych kandydatów będą przetwarzane dalej na potrzeby:
b) zawarcia umowy,
c) realizacji obowiązków prawnych ciążących na CNE w związku zawarciem umowy.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawy przetwarzania danych osobowych określa art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”:
a) dla celów określonych w pkt. 2 lit. a i b– podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b RODO – tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
b) dla celów określonych w pkt. 2 lit c – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z zapisami prawa;
c) jeśli w złożonym CV znajdą się dane dodatkowe – podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO - tj. zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażona dobrowolnie poprzez zamieszczenie tych danych.

Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez przesłanie wiadomości na adres: rekrutacja@experyment.gdynia.pl lub iod@experyment.gdynia.pl.
Operacje przetwarzania danych dokonane przed cofnięciem zgody pozostaną zgodne z przepisami, także po jej wycofaniu.

4. Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych dla celów określonych w pkt 2 lit. a, b i c jest wymogiem ustawowym i warunkiem udziału w rekrutacji.
Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne.

5. Odbiorcy danych

Zebrane dane udostępnione zostaną wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu CNE, wspomagającym CNE w realizacji określonych celów przetwarzania. Podmioty te nie są upoważnione do przetwarzania powierzonych danych w celach marketingowych.
CNE udostępni dane osobowe:
• podmiotom współpracującym z CNE zakresie obsługi informatycznej (serwer poczty elektronicznej, sieć wewnętrzna CNE),
• podmiotom świadczącym usługi pomocy prawnej,
• organom państwowym, instytucjom prawnie umocowanym w uzasadnionych okolicznościach.

6. Przekazywanie danych

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

7. Okres przechowywania danych
Po zakończeniu rekrutacji CV oraz inne przekazane dane osobowe zostaną zniszczone.
Osoby wybrane zostaną osobno poinformowane o dalszym przetwarzaniu danych.

8. Prawa osób których dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od CNE dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje jej też prawo do przenoszenia danych.

9. Automatyczne podejmowanie decyzji
Zebrane dane nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

10. Skarga
Każdej osobie która uzna, że w procesie przetwarzania jej danych osobowych przez CNE doszło do naruszenia przepisów prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
https://uodo.gov.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 17.01.2023
Data udostępnienia informacji: 17.01.2023