Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 poszukuje na zastępstwo kandydatów na stanowisko od Referenta do Inspektora w Dziale Kadr i Płac

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Zakres podstawowych czynności:
• Kompleksowe prowadzenie miesięcznych i rocznych kart ewidencji czasu pracy ,
• Weryfikacja dostarczanej dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracowników w zakresie: miesięcznych
   zestawień przepracowanych godzin pracy, list obecności, harmonogramy czasu pracy, urlopy, zlecenia pracy w
   godzinach nocnych itp.
• Wystawianie i rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych,
• Przygotowywanie dokumentów do comiesięcznych rozliczeń związanych z używaniem przez pracowników
   samochodów prywatnych do celów służbowych,
• Współpraca przy sporządzaniu umów zleceń, obliczaniu należności i sporządzaniu dokumentów płatniczych z
   tytułu wykonywania umów
• Bieżące monitorowanie zmian w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
• Wspieranie pracowników i przełożonych w obszarze kadrowym,
• Raportowanie, sporządzanie sprawozdań kadrowo-płacowych,

Warunki pracy:
• Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny i bezpośredni z pracownikami
   komórek organizacyjnych GCS, UM, Jednostki Samorządu Terytorialnego w Gdyni,
• Praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku GCS, budynek nie posiada windy,

Wymagania niezbędne:

• Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
   określonych dla stanowisk urzędniczych,
• Wykształcenie wyższe preferowane kierunki: z zakresu prawa pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi
• Minimum rok pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw płacowo-kadrowych,
• Znajomość obsługi systemu Płatnik,
• Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych
• Znajomość przepisów prawnych regulujących zagadnienia prawa pracy

Wymagania pożądane:
• Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność , systematycznej organizacji pracy i samodyscypliny ,
   umiejętność pracy pod presja czasu , sumienność , dyspozycyjność , umiejętność pracy w zespole
• Dodatkowym atutem będzie znajomość programu kadrowo-płacowego Progman,
• Mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy,
• Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie
   cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
• Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*

Oferujemy:

• ubezpieczenie grupowe oraz możliwość przystąpienia do pakietu prywatnej opieki medycznej
• benefity z Funduszu Socjalnego (m.in.: "Wczasy pod Gruszą”, dofinansowanie do działalności kulturalno-
   oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoc finansowa w
   okresie świątecznym Bożego Narodzenia)
• pożyczki na cele mieszkaniowe niskooprocentowane
• dodatkowe wynagrodzenie roczne
• możliwość szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji
• okresowe wyróżnienia dodatkową premią
• dofinansowanie do zakupu okularów
Dokumenty należy składać w sekretariacie Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 24 luty 2020r. z dopiskiem „Od Referenta do Inspektora w Dziale Kadr i Płac”-zastępstwo

Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w styczniu 2020 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6 %.
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).”.
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”
Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego,

1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9,
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@gdyniasport.pl,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa ,
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji,
10. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 14.02.2020
Data udostępnienia informacji: 14.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.02.2020 17:54 Aktualizacja treści Marzena Matyka
12.02.2020 15:00 Dodanie informacji Marzena Matyka