Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 poszukuje kandydatów na stanowisko od referenta do specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Wymiar etatu:
 • pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)
 Zakres podstawowych czynności:
 • współpraca z Wnioskodawcami w ramach planowanych inwestycji polegających między innymi na remoncie, rozbudowie, budowie nowych obiektów sportowych oraz doposażenia istniejących obiektów oraz planowanych zakupów w związku z realizacją Budżetu Obywatelskiego,
 • weryfikacja złożonych wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego,
 • przygotowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ramach Budżetu Obywatelskiego w tym dokonywanie zleceń dokumentacji projektowej, oraz dokonywanie jej sprawdzenia,
 • przygotowanie realizacji robót budowlanych, dostaw i usług w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym dokonywanie zleceń dokumentacji projektowej, map, dokonywanie wymaganych prawem zgłoszeń i uzyskiwanie decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
 • przygotowanie w celu udzielenia zamówienia publicznego opisu przedmiotu zamówienia zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • udział w naradach, odbiorach zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • sprawowanie pieczy nad procesem budowlanym w tym prowadzenie pełnej dokumentacji budowlanej,
 • pozyskiwanie zewnętrznych środków krajowych na realizację zadań w zakresie obiektów sportowych, w tym przygotowywanie i realizacja wniosków o dofinansowanie,
 • wykonywanie i współdziałanie w czynnościach w okresie gwarancji i rękojmi za wady wykonanych zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • przygotowywanie planu i zleceń kontroli obiektów budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane, niezbędnych konserwacji, napraw,
 • przygotowywanie wszelkiej dokumentacji w tym m.in. pism, korespondencji związanej z przygotowaniem i realizacją powierzonych zadań,
 • wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego służących realizacji zadań jednostki
 • zadania pomocnicze
Warunki pracy:
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny i bezpośredni z pracownikami komórek organizacyjnych GCS,
 • praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku GCS, budynek nie   posiada windy,
Wymagania niezbędne:
 • spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • wyższe (studia wyższe I lub II stopnia, tytuł licencjata/ inżyniera lub magistra) preferowane studia techniczne po kierunku: Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Architektura,  Gospodarka przestrzenna lub tożsame.
Wymagania pożądane:
 • samodyscyplina oraz umiejętność systematycznej organizacji pracy, kreatywność wproponowaniu sposobów wykonywania zadań, zdecydowanie, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • preferowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu budowlanego,
 • preferowane posiadanie Prawa jazdy kat. B.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej  potwierdzający znajomość języka polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*
 
Dokumenty  należy  składać w sekretariacie  Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska  5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7:30 do 15:30  do dnia  18 maja 2022r. z dopiskiem „Od referenta do specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji”
 
 
Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w kwietniu 2022 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).”.
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”
 
 
Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego:
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9.
2. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem powołanego przez niego z Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail: iod@gdyniasport.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO w przypadku podania  danych osobowych na podstawie zgody wyrażonej poprzez dobrowolne przesłanie danych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów oraz podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
7. Posiada Pani/Pan dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa.
8. W przypadku podejrzenia nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność udziału w procesie rekrutacji.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 09.05.2022
Data udostępnienia informacji: 09.05.2022
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.05.2022 08:59 Dodanie informacji Marzena Matyka