Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 poszukuje kandydatów na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Obiektów Nadmorskich

Wymiar etatu:

pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)
 
Zakres podstawowych czynności:
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z pozwoleniami oraz zgodami dotyczącymi wyznaczonych obszarów wodnych
 • Przygotowanie wyznaczonych obszarów wodnych do otwarcia i zamknięcia
 • Weryfikacja uprawnień kandydatów na stanowisko ratownika wodnego i ratownika medyczneg
 • Przygotowywanie wniosków do zatrudnienia ratowników
 • Przygotowywanie wniosków zakupowych i inwestycyjnych
 • Weryfikacja wykonanych usług przez podmioty zewnętrzn
 • Przygotowywanie zapotrzebowanie oraz procedowanie zakupów w sprzęt do wykonywania ratownictwa wodnego i kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Bieżący nadzór i rozliczanie usług wykonanych przez ratowników pracujących na kąpielisku morskim,rozliczanie świadczeń socjalnych
 • Bieżące monitorowanie wytycznych dotyczących resuscytacji oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej  pomocy.
 Warunki pracy:
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny i bezpośredni z pracownikami komórek organizacyjnych GCS, Sanepidu, Urzędów, Policji , Straży Miejskiej
 • Praca wymagająca przemieszczania się w terenie 
Wymagania niezbędne:
 • Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • Wykształcenie średnie lub wyższe
 • Koordynowanie pracą ratowników na wyznaczonym obszarze wodnym – min. 2 lata
 • Praca na stanowisku ratownika wodnego –min. 3 lata
 • Posiadanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje o pozytywnym ukończeniu szkolenia ratownika wodnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym;
 • Posiadanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje o pozytywnym ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 • Znajomość zagadnień w zakresie ratownictwa wodnego w szczególności:
1.USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
2.USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających  na obszarach wodnych
3.USTAWA z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Wytyczne Resuscytacji  ERC 2015
5.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli
6.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 23 stycznia 2012 r. sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego
7.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne
8.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki  i artykuły sanitarne
9.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 11 stycznia 2018 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych  oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag
10.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 stycznia 2018 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego
 
Wymagania pożądane:
 • Posiadanie zaświadczenia o pełnieniu służby lub członkostwie w podmiocie uprawnionym do ratownictwa; 
 • Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność , systematycznej organizacji pracy i samodyscypliny , umiejętność pracy pod presja czasu , sumienność , dyspozycyjność , umiejętność pracy w zespole
 • Predyspozycje zawodowe: umiejętności zarządzania zespołem ratowników
 • Współpracy z innymi instytucjami Państwowymi oraz organizacjami
 • Umiejętności planowania i logistyki w przygotowywaniu obszarów wodnych 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej  potwierdzający znajomość języka polskiego,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji        ( poniżej wzór)
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*
Oferujemy:
 • Ubezpieczenie grupowe oraz możliwość przystąpienia do pakietu prywatnej opieki medycznej
 • Benefity z Funduszu Socjalnego (m.in.: "Wczasy pod Gruszą”, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoc finansowa w okresie świątecznym Bożego Narodzenia)
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe niskooprocentowane
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Możliwość szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji
 • Okresowe wyróżnienia dodatkową premią
 • Dofinansowanie do zakupu okularów
 
Dokumenty  należy  składać w sekretariacie  Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska  5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7:30 do 15:30  do dnia  14 grudnia 2020r. z dopiskiem „Od Referenta do Specjalisty w Dziale Obiektów Nadmorskich”
 
Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w listopadzie 2020 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6 %.
 
Treść oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).”.
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”
 
 
Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego:
 
1.Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie  Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9,
3.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  iod@gdyniasport.pl,
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów,
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa ,
8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji,
10.W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 02.12.2020
Data udostępnienia informacji: 02.12.2020