Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 poszukuje kandydatów na stanowisko od referenta do inspektora w Dziale Kadr i Płac

Wymiar etatu:
 • pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)
 Zakres podstawowych czynności:
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • przygotowywanie dokumentacji do zwrotu kosztów zakupu okularów na wniosek pracowników,
 • wykonywanie czynności związanych z zajęciami komorniczymi pracowników i zleceniobiorców, prowadzenie rejestrów,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie dokształcania pracowników, studenckich  praktyk zawodowych, umów o wolontariat ,staży ,
 • współpraca przy obliczaniu należności i sporządzaniu dokumentów płatniczych z tytułu wykonywania umów  zleceń,
 • współpraca przy zgłoszeniu i wyrejestrowanie osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu w systemie
 • na polecenie przełożonych wykonywanie innych czynności łączących się bezpośrednio z zadaniami realizowanymi przez komórkę organizacyjną .
Warunki pracy:
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny i bezpośredni z pracownikami komórek organizacyjnych GCS,
 • praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku GCS, budynek nie   posiada windy,
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie minimum średnie, preferowane kierunki: z zakresu prawa pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja,
 • minimum rok pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów prawnych regulujących zagadnienia prawa pracy,
Wymagania pożądane:
mile widziana znajomość obsługi systemu Płatnik,
Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność , systematycznej organizacji pracy i samodyscypliny , umiejętność pracy pod presja czasu , sumienność , dyspozycyjność , umiejętność pracy w zespole,

Oferujemy:
 • ubezpieczenie grupowe oraz możliwość przystąpienia do pakietu prywatnej opieki medycznej,
 • benefity z Funduszu Socjalnego (m.in.: „Wczasy pod Gruszą” , dofinansowanie wypoczynku,dzieci i młodzieży, pomoc finansowa w okresie świątecznym Bożego Narodzenia),
 • pożyczki na cele mieszkaniowe niskooprocentowane,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • okresowe wyróżnienia dodatkową premią.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej  potwierdzający znajomość języka polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*
 
Dokumenty  należy  składać w sekretariacie  Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska  5/9,  81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7:30 do 15:30  do dnia 18.07.2022 r. z dopiskiem „Od referenta do inspektora w Dziale Kadr i Płac”
 
 
Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w czerwcu 2022 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6 %.
 
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych))”.
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”
 

Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego:

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9.
2. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem powołanego przez niego z Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail: iod@gdyniasport.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO w przypadku podania  danych osobowych na podstawie zgody wyrażonej poprzez dobrowolne przesłanie danych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów oraz podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
7. Posiada Pani/Pan dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa.
8. W przypadku podejrzenia nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność udziału w procesie rekrutacji.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 08.07.2022
Data udostępnienia informacji: 08.07.2022
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.07.2022 14:51 Dodanie informacji Marzena Matyka