Gdyńskie Centrum Sportu, poszukuje kandydatów na stanowisko od młodszego referenta do starszego specjalisty w Dziale Administracyjnym


Wymiar etatu:

pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)
 
Zakres podstawowych czynności:
 
1)      współpraca przy opracowywaniu i aktualizacji procedur i instrukcji dotyczących działalności GCS,
2)      prowadzenie rejestru dokumentacji pokontrolnej oraz koordynacja obsługi kontroli zewnętrznych,
3)      prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej,
4)      udzielanie odpowiedzi na interpelacje i skargi dotyczące zasad funkcjonowania GCS,
5)      redagowanie informacji na stronie BIP w zakresie zadań działu,
6)      współpraca przy prowadzeniu działań w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym
         przygotowywanie umów najmu lub dzierżawy,
7)     archiwizacja dokumentacji:
 • przyjmowanie dokumentacji do Składnicy akt zgodnie z instrukcją o organizacji i zakresie działania     składnicy akt GCS
 • brakowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wprowadzanie do programu „Ewidencja zakupów” GCS  spisu dokumentacji znajdującej się składnicy akt
 • Współpraca z Archiwum Państwowym w Gdańsku.
8)      na polecenie przełożonych wykonywanie innych czynności formalnych, administracyjnych i merytorycznych, łączących się bezpośrednio z zadaniami realizowanymi przez komórkę organizacyjną.
 
Warunki pracy:
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny i bezpośredni z pracownikami komórek organizacyjnych GCS, organami i instytucjami publicznymi
 • Praca wymagająca przemieszczania się wewnątrz budynku GCS, budynek nie posiada windy
 
Wymagania niezbędne:
 •  Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • Wykształcenie wyższe (studia wyższe I lub II stopnia, tytuł licencjata/ lub magistra) wymagany kierunek : Administracja, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Profil Humanistyczny, Prawo 
 • Wymagane co najmniej półroczne doświadczenie w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • Znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych
 
Wymagania pożądane:
 
Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność , otwartość
Predyspozycje zawodowe: umiejętność sporządzania pism, umów, projektów decyzji, analizy przepisów prawnych
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej  potwierdzający znajomość języka polskiego,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji *
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe**
 
Dokumenty  należy  składać w sekretariacie  Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska  5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.30 do 15.30  do dnia  26 lipca 2021r. z dopiskiem „oferta pracy od młodszego referenta do starszego specjalisty w Dziale Administracyjnym”
 
Inne informacje:

Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w czerwcu 2021 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej 6 %.
 
*Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).”.
 
** W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”
 
 
Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego,

1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
2.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie  Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9,
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  iod@gdyniasport.pl,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa ,
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji,
10.W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 16.07.2021
Data udostępnienia informacji: 16.07.2021
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.07.2021 13:10 Dodanie informacji Marzena Matyka