Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 poszukuje kandydatów na stanowisko od Inspektora do Specjalisty w Zespole Współpracy z Klubami

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)
 
Zakres podstawowych czynności:

1.Zadania główne
-Realizacja spraw związanych z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji, w tym w szczególności:
·   opracowywanie niezbędnej dokumentacji regulującej zasady udzielania i rozliczania dotacji,
·   przygotowywanie projektów zarządzeń PMG,
·   ocena formalna wniosków dotacyjnych ,
·   sporządzanie umów i aneksów dotacyjnych,
·   nadzór nad prawidłowością wykonania zadań publicznych, na które została udzielona dotacja,
·   gromadzenie dokumentacji dotyczącej udzielania i rozliczania dotacji.

-Współpraca z klubami sportowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym udzielanie pomocy organizacyjnej i merytorycznej w zakresie:
·   gromadzenia i rozpowszechniania informacji istotnych dla działalności organizacji sportowych funkcjonujących w oparciu o ustawę o sporcie, w tym informacji o możliwości pozyskiwania środków finansowych z budżetu gminy i zasadach udzielania dotacji, (publikacja na stronie GCS aktualnie obowiązujących przepisów prawa powszechnego i lokalnego,
·   kompletacji dokumentacji, w związku z ubieganiem się o środki finansowe z budżetu gminy.

-Realizacja spraw związanych z przyznawaniem nagród Prezydenta Miasta Gdyni za osiągnięcia w sporcie.

-Realizacja spraw związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych.

-Współpraca z Urzędem Miasta Gdyni.

2.Zadania pomocnicze
-Współpraca przy realizacji spraw związanych z prowadzeniem ewidencji podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowym,
-Współpraca przy zadaniach związanych z kontrolą zdań publicznych dotowanych z budżetu gminy.

Warunki pracy:
 
·   Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny i bezpośredni z pracownikami komórek organizacyjnych GCS, UM,
    podmioty o charakterze sportowym
·   Praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku GCS, budynek nie   posiada windy,
 
Wymagania niezbędne:
 
·   Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
·   Wykształcenie wyższe I lub II stopnia lub średnie
·   Znajomość zagadnień związanych z udzieleniem dotacji na realizację zadań publicznych
·   Minimum roczne doświadczenie pracy w jednostce budżetowej.
 
 
Wymagania pożądane:
 
Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność , systematycznej organizacji pracy i samodyscypliny , umiejętność pracy pod presja czasu , sumienność, zdolność do dokładnej pracy, ład, porządku, samodzielność
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
·    CV i list motywacyjny,
·    Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy,
·    Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
·    W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej  potwierdzający znajomość języka polskiego,
·    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
·    Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*
 
Oferujemy:
·         ubezpieczenie grupowe oraz możliwość przystąpienia do pakietu prywatnej opieki medycznej
·         benefity z Funduszu Socjalnego (m.in.: "Wczasy pod Gruszą”, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo rekreacyjnej, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoc finansowa w okresie świątecznym Bożego Narodzenia)
·         pożyczki na cele mieszkaniowe niskooprocentowane
·         dodatkowe wynagrodzenie roczne
·         możliwość szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji
·         okresowe wyróżnienia dodatkową premią
·         dofinansowanie do zakupu okularów
 
 
Dokumenty  należy  składać w sekretariacie  Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska  5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7:30 do 15:30  do dnia  7 sierpnia 2020r. z dopiskiem „od Inspektora do Specjalisty w Zespole Współpracy z Klubami”
 
 
 
Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w listopadzie 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6 %.
 
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).”.
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”
 
 
 
Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego,
 
1.       Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
2.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie  Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9,
3.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  iod@gdyniasport.pl,
4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
5.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów,
6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
7.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa ,
8.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji,
10.   W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 28.07.2020
Data udostępnienia informacji: 28.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.07.2020 15:35 Aktualizacja treści Marzena Matyka
28.07.2020 15:34 Dodanie informacji Marzena Matyka