Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 poszukuje kandydatów na stanowisko bosmana w Dziale Obiektów Nadmorskich

Gdyńskie Centrum Sportu poszukuje pracownika na stanowisko bosmana na umowę o pracę na czas określony.
Wymiar etatu:
·  pełny wymiar czasu pracy (przeciętnie 40 godzin tygodniowo), praca w dni 
   robocze, niedziele i święta w systemie zmianowym równoważny czas pracy.

Wymagania:

· komunikatywność, kreatywność, otwartość na nowe doświadczenia, umiejętność
  pracy w zespole, rzetelność, samodzielność, sprawność w działaniu, umiejętność
  pracy pod presją czasu,
· wykształcenie min. zawodowe lub średnie,
· doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Uprawnienia:
· znajomość zagadnień morskich i żeglarskich w zakresie podstawowym,
· znajomość zagadnień dotyczących obsługi jachtów oraz funkcjonowania
  przystani morskich min. stopień podstawowy,
· znajomość obsługi komputera,
· znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
· umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność,
· dodatkowym atutem będzie posiadanie: patentu żeglarza jachtowego lub
  sternika motorowodnego, świadectwa operatora łączności bliskiego zasięgu,
  uprawnień do obsługi żurawia stacjonarnego do 3 ton.

Zakres czynności:
· wykonywanie prac związanych z działalnością Mariny Gdynia: prowadzenie planu
  zagospodarowania i wyznaczanie miejsc postojowych jednostkom, regulacja
  ruchu jednostek w obrębie przystani, sprawdzanie poprawności cumowania
  jachtów (mocowania, ustawienia), oraz czy wymogi formalne zostały spełnione
  przez opiekuna jachtu,
· przestrzeganie i wdrażanie regulaminu i cennika Mariny Gdynia,
· przyjmowanie wpłat za usługi żeglarskie, rejestrowanie ich na kasie fiskalnej,
  wystawianie dowodów wpłat i wypłat, sporządzanie raportów kasowych,
  systematyczne rozliczanie się z gotówki znajdującej się w kasie mariny,
· skrupulatne ewidencjonowanie jednostek, właściwe i systematyczne prowadzenie
  dokumentacji: dziennika przystani oraz ruchu jednostek wg podziału na
  jednostki zagraniczne, zatokowe i pełnomorskie, treningowe,
· powiadamianie odpowiednich służb w razie przypłynięcia lub wypłynięcia
  jednostek zagranicznych, zgodnie z obowiązującymi zasadami,
· obsługa urządzeń radiowych stacji nadbrzeżnej (nadawczo-odbiorczej) wg
  obowiązujących przepisów,
· wykonywanie prac konserwatorskich, bieżących napraw remontowo-
  modernizacyjnych na terenie Mariny i innych obiektach nadmorskich
  porozumieniu z gospodarzem obiektu,
· dbanie o czystość i porządek na lądzie i akwenie wodnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
· CV,
· list motywacyjny/podanie,
· kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje
  zawodowe (jeśli dotyczy),
· oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji.

Oferujemy:
· ubezpieczenie grupowe oraz możliwość przystąpienia do pakietu prywatnej opieki
  medycznej,
· benefity z Funduszu Socjalnego (m.in.: „Wczasy pod Gruszą” , dofinansowanie
  wypoczynku,
· dzieci i młodzieży, pomoc finansowa w okresie świątecznym Bożego Narodzenia),
· pożyczki na cele mieszkaniowe niskooprocentowane,
· dodatkowe wynagrodzenie roczne,
· okresowe wyróżnienia dodatkową premią.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych))”.

Prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 do dnia 4 maja 2022 r. z dopiskiem „oferta pracy – bosman”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 606-216-500.
Planowane rozpoczęcie pracy: 10 maja 2022 r.

Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego:

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@gdyniasport.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji,
9. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 22.04.2022
Data udostępnienia informacji: 22.04.2022
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.04.2022 09:53 Dodanie informacji Marzena Matyka