Gdyńskie Centrum Sportu,poszukuje kandydatów na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Sportu

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Zakres podstawowych czynności:

• Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w ramach kalendarza imprez GCS oraz imprez
zewnętrznych współorganizowanych przez GCS,
• Wytyczanie tras wyścigów w kolarstwie górskim na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
• Organizacja tras biegowych, zabezpieczenie ich pod względem technicznym, współpraca ze służbami mundurowymi i zabezpieczeniem medycznym,
• Sporządzanie przedmiotu zamówień do przetargów na dostawy i usługi związane z organizacją imprez,
• Prowadzenie dokumentacji imprez i wydarzeń związanych z działalnością sportowo- rekreacyjną GCS,
• Prowadzenie rozmów mających na celu promocję GCS, pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na organizowane imprezy sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
• Prowadzenie działań mających na celu promocję GCS, propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Gdyni,
• Współpraca z klubami sportowymi i jednostkami kultury fizycznej.

Warunki pracy:

• Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny i bezpośredni z pracownikami komórek organizacyjnych GCS, organami i instytucjami publicznych oraz kontrahentami współpracującymi z Gdyńskim Centrum Sportu,
• Praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku GCS, budynek nie posiada windy,

Wymagania niezbędne:

• Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
• Wykształcenie minimum średnie
• Doświadczenie w organizacji imprez kolarstwa górskiego
• Doświadczenie w organizacji turniejów plażowych (piłka nożna i siatkówka)
• Minimum roczne doświadczenie pracy w administracji publicznej
• Praca przy organizacji imprez biegowych (ze wskazaniem na zadania związane z zabezpieczeniem technicznym i organizacją trasy, współpracą ze służbami mundurowymi )
• Minimum roczne doświadczenie w pracy polegającej na organizacji imprez sportowych
• Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
• Posiadanie prawa jazdy kat. B

Wymagania pożądane:

• Znajomość przepisów piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, w tym odmian plażowych piłki nożnej i siatkowej,
• najmniej roczne doświadczenie w kierowaniu samochodem dostawczym typu bus,
• Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność , systematycznej organizacji pracy i samodyscypliny , umiejętność pracy pod presja czasu , sumienność , dyspozycyjność , umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, decyzyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• CV i list motywacyjny,
• Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy,
• W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
• Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
• Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*

Oferujemy:

• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowe oraz do pakietu prywatnej opieki medycznej
• benefity z Funduszu Socjalnego (m.in.: "Wczasy pod Gruszą”, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoc finansowa w okresie świątecznym Bożego Narodzenia)
• pożyczki na cele mieszkaniowe niskooprocentowane, zapomogi bezzwrotne
• dodatkowe wynagrodzenie roczne
• możliwość szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji
• okresowe wyróżnienia dodatkową premią
• dofinansowanie do zakupu okularów

Dokumenty należy składać w sekretariacie Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 30 stycznia 2020r. z dopiskiem „Od Referenta do Specjalisty w Dziale Sportowym”

Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w grudniu 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6 %.
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).”.
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”


Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego,
1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9,
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@gdyniasport.pl,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa ,
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji,
10. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 21.01.2020
Data udostępnienia informacji: 21.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.01.2020 13:19 Dodanie informacji Marzena Matyka