Gdyńskie Centrum Sportu,poszukuje kandydatów na stanowisko od Referenta do Inspektora w Dziale Projektów Unijnych i Sportowo-Rekreacyjnych

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)
 
Zakres podstawowych czynności:

-Wspomaganie kierownika w zarządzaniu i koordynowaniu projektami międzynarodowymi oraz sportowo-rekreacyjnymi.
-Wykonywanie zadań związanych z realizacją imprez sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu,
-Współpraca z Urzędem Miasta Gdyni oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji projektów miękkich
-Wykonywanie zadań związanych z realizowaniem projektu Gdyńskiego Poruszenia w dzielnicach centralnych – prowadzenie statystyk, przygotowywanie umów z pracownikami, rozliczanie godzin pracy oraz ustalenia grafików
-Wykonywanie zadań związanych z organizacją programu Aktywnego Lata- przygotowanie strefy, przygotowywanie umów z pracownikami, rozliczanie godzin pracy oraz ustalenia grafików
-Współudział w tworzeniu projektów oraz materiałów informacyjno-promocyjnych na stronę gdyniasport.pl
-Udział w spotkaniach partnerskich projektów zewnętrznych
 
Warunki pracy:
 
-Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny i bezpośredni z pracownikami komórek organizacyjnych GCS, UM, Jednostki Samorządu Terytorialnego w Gdyni,
-Praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku GCS, budynek nie   posiada windy,
 
Wymagania niezbędne:
 
-Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
-Wykształcenie wyższe preferowany profil: marketing i zarządzanie, Public Relations
-Doświadczenie w zakresie realizacji projektów zewnętrznych oraz organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych. Minimum roczne doświadczenie pracy w jednostce budżetowej.
-Umiejętność przygotowywania dokumentacji projektowych,
-Umiejętność tworzenia materiałów prasowych i informacyjnych
-Znajomość narzędzi PR
-Znajomość tematyki sportowej oraz wiedzy o Gdyni
-Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
-Posiadanie prawa jazdy kat.B
 
 Wymagania pożądane:
 
Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność , systematycznej organizacji pracy i samodyscypliny , umiejętność pracy pod presja czasu , sumienność , dyspozycyjność , umiejętność pracy w zespole
 
 Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
-CV i list motywacyjny,
-Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy,
-Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
-W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej  potwierdzający znajomość języka polskiego,
-Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
-Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*
 
Dokumenty  należy  składać w sekretariacie  Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska  5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7:30 do 15:30  do dnia  22 stycznia 2020r. z dopiskiem „Od Referenta do Inspektora w Dziale Projektów Unijnych i  Sportowo-Rekreacyjnych”
 
 
Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w listopadzie 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6 %.
 
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).”.
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”
 
 
 Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego,
 
1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
2.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie  Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9,
3.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  iod@gdyniasport.pl,
4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
5.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów,
6.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
7.   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa ,
8.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji,
10.  W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 13.01.2020
Data udostępnienia informacji: 13.01.2020