Gdyńskie Centrum Sportu poszukuje kandydatów do realizacji zadań w ramach umowy zlecenia w zakresie zadań konserwatorskich

Wymagania:                                                                                                                                   
- zaangażowanie
- mile widziane prawo jazdy kat.B
 
Zakres czynność :
- prace konserwatorskie
- drobne naprawy
- prace porządkowe na obiektach GCS
- prace ogrodnicze na boiskach piłkarskich
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CV ,
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych))”.
 
 
prosimy przesyłać na adres e-mail:sekretariat@gdyniasport.pllub złożyć osobiście w Gdyńskie Centrum Sportu ul. Olimpijska 5/9  81-538 , od poniedziałku do piątku  w godzinach  od 7:30 do 15:30 do dnia 12.08.2022r. z dopiskiem „oferta pracy – konserwator”
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  785-174-778 - Jakub Potrykus
Planowane rozpoczęcie pracy –  wrzesień 2022!

Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9.
2. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem powołanego przez niego z Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail: iod@gdyniasport.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO w przypadku podania  danych osobowych na podstawie zgody wyrażonej poprzez dobrowolne przesłanie danych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów oraz podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
7. Posiada Pani/Pan dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa.
8. W przypadku podejrzenia nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność udziału w procesie rekrutacji.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 29.07.2022
Data udostępnienia informacji: 29.07.2022
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.07.2022 16:47 Dodanie informacji Marzena Matyka