Nabór na stanowisko - Realizator_ka dźwięku i światła

NABÓR – REALIZATOR_KA DŹWIĘKU i ŚWIATŁA

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę.
Miejsce pracy: Gdyńskie Centrum Kultury, ul. Jana z Kolna 25, 81-354 Gdynia.
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo) w systemie równoważnym, praca również w weekendy.
Ogłoszenie ważne do: 30 września 2022 r. do godz. 12.00

Podstawowe obowiązki: 
1) realizacja światła i/lub dźwięku podczas spektakli, koncertów i innych wydarzeń organizowanych w Gdyńskim Centrum Kultury;
2) obsługa bieżąca sprzętu elektroakustycznego i oświetleniowego będącego na wyposażeniu GCK;
3) obsługa imprez organizowanych w siedzibie GCK i poza nią oraz imprez realizowanych przy udziale GCK;
4) przygotowywanie, montaż, demontaż sprzętu elektroakustycznego, oświetleniowego na potrzeby organizowanych imprez;
5) dbanie o powierzony sprzęt elektroakustyczny, jego stan techniczny;
6) wykonywanie drobnych napraw.

Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie min. średnie;
2) udokumentowane co najmniej 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
3) bardzo dobra organizacja pracy; 
4) skrupulatność, rzetelność, samodzielność;
5) umiejętność pracy pod presją czasu;
6) wysoka kultura osobista;
7) pozytywne nastawienie do ludzi;
8) nieposzlakowana opinia;
9) znajomość języka obcego oraz prawo jazdy kat. B będą dodatkowym atutem;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– CV,
– list motywacyjny,
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
– kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji o treści : „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora: Gdyńskie Centrum Kultury z siedzibą w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 25, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko REALIZATOR_KA DŹWIĘKU i ŚWIATŁA. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”

Oferujemy:
• pracę w atrakcyjnej samorządowej instytucji kultury,
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• pakiet medyczny,
• udział w ciekawych przedsięwzięciach kulturalnych.
Prosimy o przesyłanie kompletu dokumentów aplikacyjnych w terminie do dnia 30 września 2022 r. do godz. 12:00 na adres sekretariat@gck.gdynia.pl podając w tytule maila: „NABÓR – REALIZATOR_KA DŹWIĘKU i ŚWIATŁA”. Dokumenty można również przesyłać pocztą tradycyjną lub składać osobiście w sekretariacie Gdyńskiego Centrum Kultury przy ul. Jana z Kolna 25 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR – REALIZATOR_KA DŹWIĘKU i ŚWIATŁA”.

Osoby, których aplikacje nie będą zawierały wymienionych wyżej dokumentów oraz te, które wpłyną do GCK po wyżej określonym terminie nie wezmą udziału w procesie rekrutacyjnym.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.

Klauzula informacyjna dla kandydatów rekrutujących w naborze:
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO, informujemy:
1. Administratorem (dalej ADO) Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Kultury (dalej GCK) z siedzibą w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 25.
2. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez e-mail: sekretariat@gck.gdynia.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji.
5. ADO przewiduje profilowanie kandydatów w oparciu o przekazane dane, konsekwencją czego będzie kontakt z wybranymi kandydatami.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy sekretariat@gck.gdynia.pl)
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Nawrocka
Wprowadził informację: Kinga Tomaszewska
Data wytworzenia informacji: 16.09.2022
Data udostępnienia informacji: 16.09.2022