Nabór na stanowisko Specjalisty ds. badawczych w Muzeum Emigracji w Gdyni

Muzeum Emigracji w Gdyni poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty ds. badawczych
Wymiar etatu: od  1/2 etatu  do pełnego etatu
Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 23 sierpnia 2022 r.
 
 
Osoba, której poszukujemy powinna spełniać poniższe wymagania:

·         wykształcenie wyższe, w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych,
·         doświadczenie w zakresie prowadzenia badań i analiz społecznych,
·         doświadczenie w zakresie koordynacji lub zarządzania projektem,
·         dobra organizacja pracy, sumienność, terminowość, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
·         podstawowa znajomość przepisów, procedur i funkcjonowania struktur instytucji publicznych,
·         biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie,
·         łatwość formułowania wypowiedzi w mowie i piśmie,
·         doskonałe zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne,
·         wysoka kultura osobista.
 
Dodatkowo mile widziane będą:

·         stopień naukowy doktora nauk humanistycznych lub społecznych lub rozpoczęte studia doktoranckie,
·         doświadczenie w zakresie prowadzenia badań i analiz w obszarze migracji ludzi,
·         wiedza i znajomość tematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum,
·         doświadczenie w pracy w instytucji kultury,
·         łatwość wystąpień publicznych oraz odporność na stres,
·         umiejętność pozyskiwania dotacji zewnętrznych na realizację planowanych projektów,
·         znajomość innych języków obcych,
·         wykaz publikacji naukowych i popularyzatorskich,
·         opis dorobku naukowego i doświadczenia dydaktycznego.
 
Warunki pracy na stanowisku:

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Praca w siedzibie Muzeum oraz w terenie.
 
Zakres zadań:

·         organizacja i koordynacja projektów naukowo-badawczych dotyczących procesów migracyjnych,
·         planowanie i koordynacja działań wydawniczych Muzeum dotyczących publikacji naukowych i popularnonaukowych,
·         przygotowywanie dokumentów formalnych związanych z zakresem powierzonych obowiązków oraz nadzorowanie ich realizacji,
·         współpraca z instytucjami i placówkami naukowymi, badawczymi, dydaktycznymi, społecznymi w kraju i za granicą,
·         organizacja debat, sesji i konferencji w zakresie tematów będących przedmiotem działania Muzeum Emigracji,
·         przygotowywanie tekstów naukowych i popularnonaukowych,
·         prowadzenie kwerend i wyszukiwanie materiałów na potrzeby działalności programowej Muzeum,
·         udział w wydarzeniach związanych z przedmiotem działania Muzeum.
 
Oferujemy:

·         pracę w nowoczesnej instytucji kultury,
·         możliwość współtworzenia projektów naukowych i kulturalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym,  
·         praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania projektami,
·         realne możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji (kursy, szkolenia, udział w konferencjach),
·         dodatkowe gratyfikacje w postacie nagród, premii i świadczeń.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.       Życiorys – CV,
2.       List motywacyjny,
3.       Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.       Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności,
5.       Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
Wszystkie ww. dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, biuro: ul. Polska 1, 81-339 Gdynia z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Specjalisty ds. badawczych."  lub na adres mailowy: biuro@muzeumemigracji.pl  w terminie do dnia 23 sierpnia 2022r.  do godz. 15:30.
 
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o formie i terminie rozmowy wstępnej.
Dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Klauzula informacyjna dla kandydatów rekrutujących w naborze:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, informujemy:
1.       Administratorem (dalej ADO) danych osobowych jest Muzeum Emigracji w Gdyni (dalej MEG) z siedzibą w Gdyni przy ul. Polskiej.
2.       Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w MEG : e-mail: iod@muzeumemigracji.pl.
3.       Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz dobrowolnie wyrażoną zgodę.
4.       Dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi dla ADO.
5.       Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym realizującym na rzecz ADO usługi archiwizacji. ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
6.       Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
7.       W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo do: żądania od ADO dostępu  do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@muzeumemigracji.pl) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karolina Grabowicz-Matyjas
Wprowadził informację: Anna Chudzikiewicz
Data wytworzenia informacji: 02.08.2022
Data udostępnienia informacji: 02.08.2022