Ogłoszenie o naborze na stanowisko: zastępca kierownika w Gdyńskim Ośrodku Wsparcia Chwarznieńska 93

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
przy ul. Grabowo 2
ogłasza nabór na stanowisko:
zastępca kierownika w Gdyńskim Ośrodku Wsparcia Chwarznieńska 93
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w m-cu grudniu 2020 roku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.
 
Wymiar etatu: 1,0
 
Główne obowiązki:
 
1.       Zastępowanie kierownika w czasie jego nieobecności w zakresie spraw związanych
            z funkcjonowaniem Ośrodka, w szczególności w wykonywaniu zadań merytorycznych,
            organizacyjnych,  administracyjnych związanych z działalnością Gdyńskiego Ośrodka
            Wsparcia  Chwarznieńska 93, kierowanie pracą i nadzorem merytorycznym  nad
            wykonywaną  pracą  przez pracowników jednostki;
2.       Pełnienie funkcji koordynatora Pionu Opieki i Pielęgnacji w Ośrodku;
3.       Prowadzenie depozytów mieszkańców Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia  Chwarznieńska 93;
4.       Prowadzenie zleconej przez kierownika dokumentacji oraz sporządzanie wymaganej
            sprawozdawczości;
5.       Opracowanie i monitorowanie realizacji Rocznych Planów Działania Ośrodka;
6.       Przygotowanie grafików pracy personelu Ośrodka;
7.       Inne zadania zlecone przez kierownika Ośrodka związane z zajmowanym stanowiskiem;
8.       Współpraca z placówkami służby zdrowia, szpitalami  oraz lekarzami w sprawach związanych z podopiecznymi Ośrodka;
9.       Nadzór nad bieżącym prowadzeniem ewidencji leków przez pielęgniarki Ośrodka.
 
Wymagania konieczne:
 
a)  posiadanie obywatelstwa polskiego,
b)  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
c)  wykształcenie: wyższe
d) staż pracy oraz praktyka zawodowa: minimum 4-letni ogólny staż pracy zawodowej potwierdzony
    świadectwami pracy/zaświadczeniem.
 
e) wiedza specjalistyczna:
 - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- wiedza z zakresu opieki i pielęgnacji osób niepełnosprawnych,
- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
 
Wymagania dodatkowe :
Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.
 
Predyspozycje osobowościowe:
Sumienność  i dokładność, zaangażowanie, umiejętność dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy zespołowej, zdolności interpersonalne.
 
 
Warunki pracy:
praca administracyjno – biurowa wykonywana w Gdyńskim Ośrodku Wsparcia  Chwarznieńska 93
w Gdyni, praca przy komputerze przez powyżej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
      informacje, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu pracy,
      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
      kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie oraz staż pracy,
      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*,
      oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych potwierdzone własnoręcznym podpisem,
      potwierdzone własnoręcznym podpisem oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia              27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. s 1 z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych  w dokumentach aplikacyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grabowo 2,  81-265 Gdynia, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
 
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 31.01.2021r. pod adresem:
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, pokój 4-5
81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
z dopiskiem ,,konkurs na stanowisko z-ca kierownika Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia
Chwarznieńska 93”
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie”
z Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowego Rejestru Karnego.
 
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 058 782-01-20,782-01-21 wew. 32, 65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni
(do celów rekrutacyjnych)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdyni, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. s 1 z późn.zm.) zwanego dalej RODO przedstawia następujące informacje:
1)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
z siedzibą w Gdyni (81-049) ul. Grabowo 2.
2)       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  jest możliwy pod numerem tel. 58 782-01-20, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30, za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres email: iod@mopsgdynia.pl.
3)       Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez MOPS w Gdyni na podstawie:
a. art 6 ust 1 lit a) RODOtj. zgoda na przetwarznie danych osobowych,
b. art 6 ust 1 lit. b)RODO tj. działania konieczne do zawarcia umowy,
c. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. przepisy prawa, w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego danych wyszczególnionych w art. 221 Kodeksu pracy.
4)       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do uwzględniania Pani/Pana zgłoszenia w ramach aktualnego procesu rekrutacyjnego. W przypadku niewybrania Pani/Pana w ramach obecnej rekrutacji, pozostawienie danych osobowych w naszej bazie jest całkowicie dobrowolne i zależy wyłącznie od wyrażonej przez Panią/Pana w sposób aktywny woli pozostawienia tych danych (np. stosowna, odrębna zgoda na dokumentach rekrutacyjnych).
5)       Nie przewiduje się udostępnienia danych żadnym zewnętrznym podmiotom.
 
6)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 180 dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji dane osobowe będą przechowywane przez 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji.
 
7)       Udostępnione nam dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie będą także podlegały profilowaniu, czyli automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8)       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych,  prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania  ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 
9)       Przetwarzanie Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli do przetwarzania danych doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Domańska
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Domańska
Data wytworzenia informacji: 12.01.2021
Data udostępnienia informacji: 12.01.2021
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2021 11:18 Aktualizacja treści Alicja Domańska