Nabór na stanowisko od specjalisty do głównego specjalisty w Zespole ds. Rozwoju Pomocy Społecznej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
przy ul. Grabowo 2 ogłasza nabór na stanowisko:
od specjalisty do głównego specjalisty w Zespole ds. Rozwoju Pomocy Społecznej
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w m-cu sierpniu 2022 roku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.
 
Liczba etatów: 1,0
 
Główne obowiązki:
1.      Przygotowywanie i prowadzenie badań i analiz z obszarów działalności Ośrodka, w tym m.in.:
a)      przygotowanie metodologii, projektowanie narzędzi badawczych służących pozyskiwaniu i agregowaniu danych, przygotowywanie wniosków i rekomendacji na podstawie przeprowadzonych badań i analiz,
b)      przygotowanie informacji, raportów z zakresu pomocy społecznej na bazie zgromadzonych danych,
c)      bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi MOPS, jednostkami gdyńskiego systemu pomocy społecznej, innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, a także w ramach lokalnych koalicji i partnerstw w celu realizacji badań i analiz z zakresu pomocy społecznej.
2.      Organizacja, koordynacja i monitoring realizacji projektów i programów, w tym w szczególności:
a)      uczestnictwo w budowaniu dokumentów strategicznych, m.in.: strategii i programów oraz prowadzeniu ich monitoringu i ewaluacji,
b)      uczestnictwo w opracowywaniu koncepcji i wniosków projektowych, w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
c)      przygotowanie wniosków aplikacyjnych zgodnie z wytycznymi programowymi i konkursowymi
d)     kontrola i nadzór merytoryczny i finansowy nad całością projektu
e)      wykonywanie powierzonych zadań w procesie wdrożenia i realizacji projektu
f)       przygotowywanie niezbędnej sprawozdawczości
 
Obowiązki dodatkowe:
1.      Inicjowanie i wdrażania rozwiązań zwiększających efektywność, skuteczność i jakość pracy na zajmowanym stanowisku.
2.      Ustawiczne podnoszenie wiedzy i umiejętności oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy.
3.      Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrekcję MOPS w ramach posiadanych kompetencji.
 
Wymagania konieczne:
1.  Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2.  Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Wykształcenie: wyższe.
4.  Staż pracy oraz praktyka zawodowa:
minimum 4 lata ogólnego stażu pracy potwierdzonego świadectwami pracy lub stosownym zaświadczeniem w przypadku niezakończonego stosunku pracy.
5. Wymagana wiedza specjalistyczna:
a)      komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
b)      znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych,
c)      wiedza z zakresu prowadzenia badań i analiz oraz zasad regulujących wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych dla jednostek sektora pomocy społecznej.
Wymagania dodatkowe:
udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań i analiz oraz w zakresie przygotowywania wniosków aplikacyjnych oraz realizacji projektów
 
Predyspozycje osobowościowe:
sumienność i dokładność, zaangażowanie, umiejętność dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy zespołowej, umiejętności interpersonalne. 
 
Warunki pracy:
praca wykonywana w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Grabowo 2 w Gdyni.
praca w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 8 godzin, w tym przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
informacje, o których mowa w art. 22(1) §1 Kodeksu pracy,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie oraz staż pracy (kopie świadectw pracy lub zaświadczenie w przypadku niezakończonego stosunku pracy),
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych potwierdzone własnoręcznym podpisem,
potwierdzone własnoręcznym podpisem oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. s 1 z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
 
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 14.10.2022 r. pod adresem:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, pokój 4 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko od specjalisty do głównego specjalisty w ZRPS ”
 
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 782-01-20 wew. 32.
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni
(do celów rekrutacyjnych)
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdyni, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. s 1 z późn.zm.) zwanego dalej RODO przedstawia następujące informacje:
 
1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
z siedzibą w Gdyni (81-049) ul. Grabowo 2.
2)     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  jest możliwy pod numerem tel. 58 782-01-20, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30, za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres email: iod@mopsgdynia.pl.
3)     Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez MOPS w Gdyni na podstawie:
a. art 6 ust 1 lit a) RODOtj. zgoda na przetwarznie danych osobowych,
b. art 6 ust 1 lit. b)RODO tj. działania konieczne do zawarcia umowy,
c. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. przepisy prawa, w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego danych wyszczególnionych w art. 221 Kodeksu pracy.
4)     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do uwzględniania Pani/Pana zgłoszenia w ramach aktualnego procesu rekrutacyjnego. W przypadku niewybrania Pani/Pana w ramach obecnej rekrutacji, pozostawienie danych osobowych w naszej bazie jest całkowicie dobrowolne i zależy wyłącznie od wyrażonej przez Panią/Pana w sposób aktywny woli pozostawienia tych danych (np. stosowna, odrębna zgoda na dokumentach rekrutacyjnych).
5)     Nie przewiduje się udostępnienia danych żadnym zewnętrznym podmiotom.
 
6)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 180 dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji dane osobowe będą przechowywane przez 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji.
 
7)     Udostępnione nam dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie będą także podlegały profilowaniu, czyli automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8)     W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych,  prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania  ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 
9)     Przetwarzanie Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli do przetwarzania danych doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
10)   Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Anna Gałas
Data wytworzenia informacji: 20.09.2022
Data udostępnienia informacji: 20.09.2022