Kierownik w Dziennym Domu Pomocy Społecznej

Gdynia, dnia 19.08.2020r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
przy ul. Grabowo 2
ogłasza nabór na stanowisko:
kierownik w Dziennym Domu Pomocy Społecznej


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w m-cu lipcu 2020 roku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.

Wymiar etatu: 1,0

Główne obowiązki:

1. Zarządzanie ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla niesamodzielnych osób starszych, w szczególności zapewnienie funkcjonowania ośrodka zgodnie z wymogami prawnymi i obowiązującymi unormowaniami MOPS, w oparciu o roczne plany działania.
2. Kierowanie zespołem pracowniczym ośrodka wsparcia oraz wykonywanie zadań bezpośredniego przełożonego w stosunku do zatrudnionych pracowników.
3. Zapewnienie warunków do współpracy pracowników ośrodka wsparcia z rodzinami podopiecznych i innymi opiekunami faktycznymi w celu zapewnienia jak najwyższej jakości opieki adekwatnej do indywidualnych potrzeb podopiecznych.
4. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk mających wpływ na realizację zadań statutowych ośrodka wsparcia oraz podejmowanie inicjatyw (w tym programowych i projektowych) mających na celu rozwój jakości oferty wsparcia i opieki na osobami niesamodzielnymi, w tym rozwój kompetencji zatrudnionych kadr.
5. Prowadzenie wymaganej dokumentacji, przygotowywanie i składanie informacji, sprawozdań i raportów z realizowanych zadań.
6. Bieżąca współpraca z jednostkami gdyńskiego systemu pomocy społecznej, innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, a także w ramach lokalnych koalicji i partnerstw w celu realizacji zadań statutowych ośrodka wsparcia.

Dodatkowe obowiązki:
1. Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
2. Wykonywanie innych czynności powierzonych przez dyrekcję MOPS.

Wymagania konieczne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie: wyższe magisterskie,
d) staż pracy oraz praktyka zawodowa: minimum 5-letni ogólny staż pracy zawodowej w ramach umowy o pracę, w tym minimum 3-letni staż pracy zawodowej w jednostkach realizujących zadania w obszarze pomocy społecznej na rzecz osób starszych, osób z niepełnosprawnościami lub osób zależnych potwierdzony świadectwem pracy bądź zaświadczeniem.
e) wiedza specjalistyczna:
- wiedza z zakresu działalności , organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego (gminnego , powiatowego),
- wiedza z zakresu ustawy o pomocy społecznej,
- wiedza dotycząca funkcjonującego systemu wsparcia seniorów w gminie Gdynia,
- wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych,
- znajomość ustawy o ochronie danych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:
1. studia podyplomowe/szkolenie specjalizacyjne z organizacji pomocy społecznej
2. obsługa pakietu MS Office

Predyspozycje osobowościowe:
Sumienność i dokładność, zaangażowanie, umiejętność dobrej organizacji pracy oraz pracy zespołowej, umiejętności interpersonalne.

Warunki pracy:
- praca administracyjno – biurowa wykonywana w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Maczka 1 w Gdyni, praca przy komputerze przez powyżej połowę dobowego wymiaru czasu pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- pisemna koncepcja funkcjonowania ośrodka wsparcia,
- informacje, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu pracy,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie oraz staż pracy,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*,
- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych potwierdzone własnoręcznym podpisem,
- potwierdzone własnoręcznym podpisem oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. s 1 z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 31.08.2020 r. pod adresem:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, pokój 4-5
81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
z dopiskiem ,,konkurs na stanowisko kierownik DDPS”

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowego Rejestru Karnego.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 058 782-01-20,782-01-21 wew. 32, 65

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni (do celów rekrutacyjnych)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdyni, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. s 1 z późn.zm.) zwanego dalej RODO przedstawia następujące informacje:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdyni (81-049) ul. Grabowo 2.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem tel. 58 782-01-20, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30, za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres email: iod@mopsgdynia.pl.
3) Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez MOPS w Gdyni na podstawie:
a. art 6 ust 1 lit a) RODOtj. zgoda na przetwarznie danych osobowych,
b. art 6 ust 1 lit. b)RODO tj. działania konieczne do zawarcia umowy,
c. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. przepisy prawa, w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego danych wyszczególnionych w art. 221 Kodeksu pracy.
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do uwzględniania Pani/Pana zgłoszenia w ramach aktualnego procesu rekrutacyjnego. W przypadku niewybrania Pani/Pana w ramach obecnej rekrutacji, pozostawienie danych osobowych w naszej bazie jest całkowicie dobrowolne i zależy wyłącznie od wyrażonej przez Panią/Pana w sposób aktywny woli pozostawienia tych danych (np. stosowna, odrębna zgoda na dokumentach rekrutacyjnych).
5) Nie przewiduje się udostępnienia danych żadnym zewnętrznym podmiotom.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 180 dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji dane osobowe będą przechowywane przez 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji.
7) Udostępnione nam dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie będą także podlegały profilowaniu, czyli automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9) Przetwarzanie Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli do przetwarzania danych doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 20.08.2020
Data udostępnienia informacji: 20.08.2020