Kierownik w Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej N r1

Gdynia, dnia 04.11.2020r.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
przy ul. Grabowo 2
ogłasza nabór na stanowisko:
kierownik w Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej N r1

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w m-cu październiku 2020 roku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.

Wymiar etatu: 1,0

Główne obowiązki:
1. Organizowanie warunków i nadzór nad wykonywaniem zadań merytorycznych, organizacyjnych, administracyjnych związanych z działalnością DOPS Nr 1;
2. Kierowanie pracą i nadzór merytoryczny nad pracownikami DOPS Nr 1;
3. Współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie dysponowania środkami finansowymi z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej oraz wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach;
4. Stosowanie odpowiednich przepisów w zakresie realizacji świadczeń pomocy społecznej;
5. Współpraca z Radami Dzielnic w celu wspierania działań pomocy społecznej z rejonu DOPS;
6. Współpraca z innymi jednostkami samorządowymi, pedagogami szkolnymi, kuratorami, sądem, policją w ramach  działań koalicyjnych w tym Rejonowego Zespołu;
7. Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości;
8. Inne prace zlecone przez dyrekcję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.


Wymagania konieczne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie: wyższe
d) staż pracy oraz praktyka zawodowa: minimum 5-letni staż pracy zawodowej (w ramach umowy o pracę) w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej potwierdzony świadectwem pracy bądź zaświadczeniem
e) wiedza specjalistyczna:
- wiedza z zakresu ustawy o pomocy społecznej,
- wiedza z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- znajomość rozporządzenia w sprawie wywiadu środowiskowego,
- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość procedury posługiwania się kontraktem socjalnym,
- znajomość programu POMOST
f) obsługa pakietu MS Office


Wymagania dodatkowe:
studia podyplomowe/szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej


Predyspozycje osobowościowe:
Zdolności interpersonalne, umiejętność przekazywania wiedzy, samodzielność, inicjatywa i dynamika w działaniu, odpowiedzialność, odporność na stres, dyspozycyjność, umiejętność organizowania pracy i priorytetowych zadań

 

Warunki pracy:
- praca administracyjno – biurowa wykonywana w Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Batalionów Chłopskich 1 w Gdyni, praca przy komputerze przez powyżej połowę dobowego wymiaru czasu pracy


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- informacje, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu pracy,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie oraz staż pracy,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*,
- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych potwierdzone własnoręcznym podpisem,
- potwierdzone własnoręcznym podpisem oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. s 1 z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych  w dokumentach aplikacyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grabowo 2,  81-265 Gdynia, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 16.11.2020 r. pod adresem:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, pokój 4-5
81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
z dopiskiem ,,konkurs na stanowisko kierownik DOPS Nr 1”

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowego Rejestru Karnego.


Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 058 782-01-20,782-01-21 wew. 32, 65


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni (do celów rekrutacyjnych)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdyni, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. s 1 z późn.zm.) zwanego dalej RODO przedstawia następujące informacje:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdyni (81-049) ul. Grabowo 2.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  jest możliwy pod numerem tel. 58 782-01-20, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30, za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres email: iod@mopsgdynia.pl.
3) Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez MOPS w Gdyni na podstawie:
a. art 6 ust 1 lit a) RODOtj. zgoda na przetwarznie danych osobowych,
b. art 6 ust 1 lit. b)RODO tj. działania konieczne do zawarcia umowy,
c. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. przepisy prawa, w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego danych wyszczególnionych w art. 221 Kodeksu pracy.
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do uwzględniania Pani/Pana zgłoszenia w ramach aktualnego procesu rekrutacyjnego. W przypadku niewybrania Pani/Pana w ramach obecnej rekrutacji, pozostawienie danych osobowych w naszej bazie jest całkowicie dobrowolne i zależy wyłącznie od wyrażonej przez Panią/Pana w sposób aktywny woli pozostawienia tych danych (np. stosowna, odrębna zgoda na dokumentach rekrutacyjnych).
5) Nie przewiduje się udostępnienia danych żadnym zewnętrznym podmiotom.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 180 dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji dane osobowe będą przechowywane przez 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji.
7) Udostępnione nam dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie będą także podlegały profilowaniu, czyli automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych,  prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania  ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9) Przetwarzanie Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli do przetwarzania danych doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 04.11.2020
Data udostępnienia informacji: 04.11.2020