Inspektor w Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej nr 3

Gdynia, dnia 23.07.2020r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
przy ul. Grabowo 2
ogłasza nabór na stanowisko:
inspektor w Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej nr 3

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w m-cu czerwcu 2020 roku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.
Wymiar etatu: 1,0

Główne obowiązki:
1. Obsługa programu POMOST STD - wprowadzanie decyzji administracyjnych, sporządzanie list wypłat świadczeń pieniężnych, rozliczanie rachunków, składanie raportów.
2. Obsługa programu PŁATNIK, współpraca z ZUS.
3. Przyjmowanie i rozliczanie not księgowych, faktur.
4. Prowadzenie dokumentacji wydatków budżetowych, współpraca z księgowością.
5. Przygotowywanie wykazów należności podlegających ściągnięciu przymusowemu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6. Rejestracja korespondencji.
7. Sporządzanie pism.
8. Czynności związane z obsługą usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
9. Inne prace zlecone przez Kierownika Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 3 w Gdyni.

Wymagania konieczne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie: wyższe,
d) staż pracy oraz praktyka zawodowa: minimum 3lata doświadczenia w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego,
e) wiedza specjalistyczna: znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Rozporządzenie Prezesa RM w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r w sprawie środowiskowych domów samopomocy, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Predyspozycje osobowościowe:
Rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, obowiązkowość, systematyczność, samodzielność, sprawna organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
Warunki pracy:
- praca administracyjno – biurowa wykonywana w siedzibie Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 3 przy ul. Działowskiego 3 w Gdyni.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- informacje, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu pracy,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie oraz staż pracy,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*,
- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych potwierdzone własnoręcznym podpisem,
- potwierdzone własnoręcznym podpisem oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. s 1 z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 07.08.2020 r. pod adresem:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, pokój 4-5
81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko inspektor w DOPS 3”

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowego Rejestru Karnego.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 058 782-01-20,782-01-21 wew. 32, 65.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni (do celów rekrutacyjnych)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdyni, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. s 1 z późn.zm.) zwanego dalej RODO przedstawia następujące informacje:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdyni (81-049) ul. Grabowo 2.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem tel. 58 782-01-20, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30, za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres email: iod@mopsgdynia.pl.
3) Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez MOPS w Gdyni na podstawie:
a. art 6 ust 1 lit a) RODOtj. zgoda na przetwarznie danych osobowych,
b. art 6 ust 1 lit. b)RODO tj. działania konieczne do zawarcia umowy,
c. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. przepisy prawa, w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego danych wyszczególnionych w art. 221 Kodeksu pracy.
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do uwzględniania Pani/Pana zgłoszenia w ramach aktualnego procesu rekrutacyjnego. W przypadku niewybrania Pani/Pana w ramach obecnej rekrutacji, pozostawienie danych osobowych w naszej bazie jest całkowicie dobrowolne i zależy wyłącznie od wyrażonej przez Panią/Pana w sposób aktywny woli pozostawienia tych danych (np. stosowna, odrębna zgoda na dokumentach rekrutacyjnych).
5) Nie przewiduje się udostępnienia danych żadnym zewnętrznym podmiotom.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 180 dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji dane osobowe będą przechowywane przez 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji.
7) Udostępnione nam dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie będą także podlegały profilowaniu, czyli automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9) Przetwarzanie Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli do przetwarzania danych doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 23.07.2020
Data udostępnienia informacji: 23.07.2020