Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie doś dla uruchomienia instalacji do przetwarzania odpadów przy ul. Północnej 8B w Gdyni

ROD.6220.23.2020.DD                                                                      Gdynia, 14.09.2021r.
 
ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA GDYNI

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Prezydent Miasta Gdyni, w związku ze złożonym wnioskiem spółki FOX RECYKLING Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, działającą poprzez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz rozszerzenia działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie zakładu FOX RECYKLING Sp.  z o. o. przy ul. Północnej 8B w Gdyni", zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 1205, 1206, 1235, 1236, 1237, obręb 12 Cisowa
podaje do publicznej wiadomości informację o:
1. przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
2. wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 14.10.2020r. znak ROD.6220.23.2020.DD);
3. przedmiocie decyzji, którym będzie określenie warunków realizacji planowanej inwestycji polegającej na budowie uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz rozszerzenia działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne;
4. organie właściwym do wydania decyzji, którym jest Prezydent Miasta Gdyni, organie właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którym jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni oraz organie właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, którym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku;
5.  możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 –go Lutego 24 w Gdyni,  pok. 517, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty);
6. możliwości składania uwag i wniosków, które można wnieść ustnie do protokołu, pisemnie na adres: Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (adres email: wydz.srodowiska@gdynia.pl.); Uwagi i wnioski należy składać w terminie 30 dni, tj. do dnia 14 października 2021r.
7.  organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, którym jest Prezydent Miasta Gdyni;
 
 
Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
1. umieszczenie na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (dostępne również pod adresem https://eto.um.gdynia.pl/),
2.  w miejscu planowanej inwestycji,
3.  w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego organu pod adresem www.gdynia.pl/bip
na okres 30 dni, tj. do dnia 14 października 2021r.
 
Pouczenie:
1)   W związku z ograniczeniem dostępu do budynków Urzędu Miasta Gdyni z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wywołane pandemią covid-19 strony mogą wnosić uwagi oraz otrzymywać informacje:
a)         za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1041) lub
b)  za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2020r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U z 2020 poz. 344), zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 Kpa (t. j. Dz. U. z 2020r. Poz. 256 ze zm.)  (poprzez platformę ePUAP/eUrząd – w przypadku posiadania tzw. profilu zaufanego) lub
c)   poprzez wrzutnię udostępnioną w wejściu do budynku UM Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 i ul. 10 lutego 24 w Gdyni.
2)  Wgląd w akta sprawy możliwy jest jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Środowiska UM Gdyni pod numerem tel. (58) 664 84 89.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Dziecielska
Data wytworzenia informacji: 14.09.2021
Data udostępnienia informacji: 14.09.2021