Obwieszczenie ws. o wydanie doś - budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w rejonie ul. Wiczlińskiej i Kormorana, w Gdyni

ROD.6220.23.2023.IZ                                                             
 
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.09.2023r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.), w związku z wnioskiem Media Deweloper.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko – Białej reprezentowany przez pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną”, na działce nr 2552 w obrębie Chwarzno – Wiczlino, w rejonie ul. Wiczlińskiej i Kormorana.
zawiadamia się strony o:
wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.
 
Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, tel.(58) 527 32 76.
 
Obwieszczenie umieszcza się w dniu 19.09.2023r.:
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem www.gdynia.pl/bip ,
- na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (dostępne również pod adresem https://eto.um.gdynia.pl/),
na okres 14 dni.
 
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Pouczenie:
 
1.     Strony mają prawo w każdym etapie postępowania przeglądać akta sprawy, sporządzać z nich notatki i odpisy, składać wnioski i zastrzeżenia. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Wydziału Środowiska, Gdynia ul. 10 Lutego 24 (pokój nr 519).
2.     Wgląd w akta sprawy możliwy jest jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Środowiska UM Gdyni pod numerem tel. (58) 527 32 76.
3.     Strony mogą wnosić uwagi oraz otrzymywać informacje:
a)    za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1041) lub,
b)    na adres do doręczeń elektronicznych (poprzez platformę ePUAP/eUrząd –
w przypadku posiadania tzw. profilu zaufanego) lub,
c)    poprzez Kancelarię Ogólną UM Gdyni oraz wrzutnię udostępnioną przy ul. Bema (dla budynku UM Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) i ul. 10 lutego 24 w Gdyni.
 
 
Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, od której Urząd Miasta Gdyni uzyska dane osobowe w inny sposób, niż od tej osoby
 
Działając na podstawie art. 14.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1],  wobec  uzyskania  Pani/Pana danych osobowych, celem ich przetwarzania, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie
                                                            Prezydent Miasta Gdyni
Gdynia 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54
                                                            e-mail: umgdynia@gdynia.pl
                                                                               tel.: +48 58 66 88 000
2. Inspektor ochrony danych [IOD]:  
                                                            e-mail: iod@gdynia.pl
adres do korespondencji: 81-382 Gdynia,
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54
 
3. Cel przetwarzania: rozpatrzenie sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (podstawa prawna: art. 73 ust.1 i 74 ust.3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.).
ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
4. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
       a. dane identyfikacyjne,
       b. dane adresowe,
       c. dane kontaktowe,
       d. dane publiczne rejestrowe.
5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
7. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
8. Źródłem pozyskanych przez ADO Pani/Pana danych osobowych jest: rejestr gruntów, ewidencja ludności, księgi wieczyste.
Równocześnie ADO informuje, iż:
9. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z realizacją właściwej procedury administracyjnej, w tym również nadzwyczajnych trybów  postępowania, kontrolą realizacji procedury administracyjnej oraz przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
10. Posiada Pani/Pan uprawnienie do:
a.        żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)
b.       żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c.        żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
d.       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
e.        cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)
11. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Iwona Zaorska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Zaorska
Data wytworzenia informacji: 19.09.2023
Data udostępnienia informacji: 19.09.2023
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.09.2023 14:05 Aktualizacja treści Iwona Zaorska