Obwieszczenie w sprawie o wydanie doś - Zabudowa mieszkalna z funkcją usługową w rejonie ulic: Sterowej, Fregatowej, Rummla i Jurkiewicza w Gdyni.

ROD.6220.38.2022.ER


OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 25.05.2023r.


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 775), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), w związku z wnioskiem Grupy Inwestycyjnej HOSSA SA ul. C.K. Norwida 1 80-280 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa mieszkalna z funkcją usługową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni” na działkach nr: 2185, 2186, 2187/3, 2197, 2476, 2477/2, 3014, 3016, 3017, 3019, 2997, 2998, 3000, 2479, 3018, 2828, 2827/3, 2835, 2477/1, 3001, 2850, 3240/2, 5208, 2999, 3000, 2279, 2285, 3012, 3013, 2274, 2184, 2183, 2182, 2187/2, 2478, 2193, 2288, 2287, 2286, 3003, 3015, 3020, 3002, 3021, 3241, 3242, 3022/2, 3243, 3250, 1966 obręb 0011 Chwarzno Wiczlino w Gdyni, w rejonie ulic: Sterowej, Fregatowej, Rummla i Jurkiewicza w Gdyni.


zawiadamia się strony o:- wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.Obwieszczenie umieszcza się w dniu 25.05.2023r. na 14 dni:
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem www.gdynia.pl/bip
- na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (dostępne również pod adresem https://eto.um.gdynia.pl/).
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Elżbieta Rybicka
Data wytworzenia informacji: 25.05.2023
Data udostępnienia informacji: 25.05.2023