Obwieszczenie w sprawie o wydanie doś - budowie stacji paliw wraz z dwustanowiskową myjnią bezdotykową Wielki Kack w Gdyni

ROD.6220.22.2022.ER                                                                           
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 18.09.2023r.
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), w związku z wnioskiem Zielona Stacja Sp. z o.o. ul. Oliwska 41 80-209 Chwaszczyno reprezentowanej przez pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji paliw wraz z dwustanowiskową myjnią bezdotykową na działkach ewidencyjnych nr 998, 999, 1001 obręb Wielki Kack 0027 w Gdyni.
 
zawiadamia się strony postępowania o:
przesłaniu pismami znak ROD.6220.22.2022.ER z dnia 18.09.2023r.:
-        do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku odpowiedzi wnioskodawcy na wezwanie do uzupełnienia z dnia 17.08.2023r. znak  RDOŚ-Gd-WOO.4220.539.2023.MG.1,
-        do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni uzupełnienia wniosku o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
-        do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku ponownie wniosku o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
Obwieszczenie umieszcza się w dniu 18.09.2023r.:
-  na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem www.gdynia.pl/bip
- na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (dostępne również pod adresem https://eto.um.gdynia.pl/).
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Elżbieta Rybicka
Data wytworzenia informacji: 18.09.2023
Data udostępnienia informacji: 18.09.2023