Obwieszczenie w sprawie o wydanie doś - budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fleszarowej-Muskat w Gdyni

ROD.6220.26.2021.ER                                                                
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 27.03.2023r.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm) , art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029), w związku z wnioskiem  STALPROJEKT Sp. Z o.o. ul. Opata Jacka Rybińskiego 11  80-320 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na:  budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fleszarowej-Muskat w Gdyni na działkach 317, 325 i 293 obrębu Karwiny
 
zawiadamia się strony o:
 
wyznaczeniu pismem znak ROD.6220.26.2021.ER z dnia 27.03.2023r. nowego terminu załatwienia sprawy.
 
Pouczenie:
1.    W związku z ograniczeniem dostępu do budynków Urzędu Miasta Gdyni z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wywołane pandemią Covid-19 strony mogą wnosić uwagi oraz otrzymywać informacje:
a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1041) lub,
b) na adres do doręczeń elektronicznych (poprzez platformę ePUAP/eUrząd – w przypadku posiadania tzw. profilu zaufanego) lub,
c) poprzez kancelarię lub wrzutnię udostępnioną w wejściu do budynku UM Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 i ul. 10 lutego 24 w Gdyni.
2.    Strony mają prawo w każdym etapie postępowania przeglądać akta sprawy, sporządzać z nich notatki i odpisy, składać wnioski i zastrzeżenia. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Wydziału Środowiska, Gdynia ul. 10 Lutego 24 (pokój nr 517).
3.    Wgląd w akta sprawy możliwy jest jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Środowiska UM Gdyni pod numerem tel. (58) 668 84 94.
 
 
 
 
Obwieszczenie umieszcza się w dniu 27.03.2023r. na 14 dni:
-  na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem www.gdynia.pl/bip
- na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (dostępne również pod adresem https://eto.um.gdynia.pl/).
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Elżbieta Rybicka
Data wytworzenia informacji: 27.03.2023
Data udostępnienia informacji: 27.03.2023