Obwieszczenie w sprawie o wydanie doś - budowa stacji paliw wraz z myjnią automatyczną i ręczną przy ul. Wiczlińskiej w Gdyni

ROD.6220.44.2022.ER                                                                           
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 18.09.2023r.
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), w związku z wnioskiem osoby fizycznej reprezentowanej przez pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowie stacji paliw wraz z myjnią automatyczną i ręczną przy ul. Wiczlińskiej w Gdyni dz. ew. 4502 obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino.
 
zawiadamia się strony postępowania o:
przesłaniu pismami znak ROD.6220.44.2022.ER z dnia 18.09.2023r.:
-        do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku odpowiedzi wnioskodawcy na wezwanie do uzupełnienia z dnia 22.08.2023r. znak  GD.ZZŚ.3.4901.297.1.2023.KK,
-        do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni uzupełnienia wniosku o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
Obwieszczenie umieszcza się w dniu 18.09.2023r.:
-  na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem www.gdynia.pl/bip
- na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (dostępne również pod adresem https://eto.um.gdynia.pl/).
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Elżbieta Rybicka
Data wytworzenia informacji: 18.09.2023
Data udostępnienia informacji: 18.09.2023