Obwieszczenie w sprawie o wydanie doś - budowa dwóch budynków usługowych z garażami podziemnymi, infrastrukturą Al. Jana Pawła II w Gdyni

ROD.6220.41.2022.ER                                                                
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 19.09.2023r.
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), w związku z wnioskiem Affiliate Project                  Sp. z o.o. ul. Wiejska 11 lok 15 00-480 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowie dwóch budynków usługowych  z garażami podziemnymi, infrastrukturą i urządzeniami Al. Jana Pawła II dz. nr 3019, 3020/1, 3020/2, 3020/3 oraz 3016, 3017, 3018, 2912, 2915, 3024, 3025, 226201_1.0026 Śródmieście.
 
zawiadamia się strony o:
 
- wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (pisma znak ROD.6220.41.2022.ER z dnia 19.09.2023r.).
- wyznaczeniu pismem znak ROD.6220.41.2022.ER z dnia 19.09.2023r. nowego terminu załatwienia sprawy.
- rozszerzeniu zakresu przedsięwzięcia o działki ew.: 3020/1, 3020/2, 3020/3 oraz 3016, 3017, 3018, 2912, 2915, 3024, 3025 Obręb Śródmieście.
 
 
Pouczenie:
 
1.     Strony mają prawo w każdym etapie postępowania przeglądać akta sprawy, sporządzać z nich notatki i odpisy, składać wnioski i zastrzeżenia. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Wydziału Środowiska, Gdynia ul. 10 Lutego 24 (pokój nr 517).
2.     Wgląd w akta sprawy możliwy jest jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Środowiska UM Gdyni pod numerem tel. (58)
527 32 71.
3.     Strony mogą wnosić uwagi oraz otrzymywać informacje:
a)    za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1041) lub,
b)    na adres do doręczeń elektronicznych (poprzez platformę ePUAP/eUrząd –
w przypadku posiadania tzw. profilu zaufanego) lub,
c)    poprzez Kancelarię Ogólną UM Gdyni oraz wrzutnię udostępnioną przy ul. Bema (dla budynku UM Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) i ul.
10 lutego 24 w Gdyni.
 
Obwieszczenie umieszcza się w dniu 19.09.2023r. na 14 dni:
-  na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem www.gdynia.pl/bip
- na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (dostępne również pod adresem https://eto.um.gdynia.pl/).
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Elżbieta Rybicka
Data wytworzenia informacji: 19.09.2023
Data udostępnienia informacji: 19.09.2023