Obwieszczenie w sprawie o wydanie doś - budowa budynku mieszkalno-usługowego ul. Św. Piotra w Gdyni


 
 
 
 
 
ROD.6220.22.2021.ER                                                                
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 02.08.2022r.
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm) , art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.), w związku z wnioskiem FLORA DEVELOPMENT Sp. zo.o. Plac Konesera 6 lok.B2  03-736 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„budynek mieszkalno-usługowy w Gdyni przy ul. Św. Piotra na działkach 2551 i 2552 Obręb 26 wraz z zapleczem budowy na na części działek 2545 i 2546 obręb 26 lub działce 2553 obręb 26, czasowym zajęciem terenu na czas realizacji wykopu na działkach 2546, 2547, 2550/1, 2553 i 2554 obręb 26 oraz infrastrukturą techniczną prowadzoną na działkach 2546, 2547, 2550/1, 2553, 2554, 2952 obręb 26”
 
zawiadamia się strony o :
o uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (postanowienie z dnia 17.06.2022r. znak: RDOŚ-Gd.WOO.4220.290.2022.JP/ŁT.3, pismo z dnia 21.07.2022r. znak: RDOŚ-Gd.WOO.4220.290.2022.JP/ŁT.4) i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku (opinia z dnia 25.07.2022r. znak: GD.ZZŚ.3.435.160.2.AK)
o braku zastrzeżeń do realizacji przedsięwzięcia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni. Zgodnie z brzmieniem art. 78 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) niewydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w przewidzianym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w ww. postępowaniu (zawiadomienie z dnia 02.08.2022r. znak: ROD.6220.22.2021.ER).
Strony mogą zapoznać się z materiałami i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 W przypadku niezgłoszenia uwag decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana na podstawie zebranych materiałów dowodowych po upływie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 
 
 
Pouczenie:
1.      W związku z ograniczeniem dostępu do budynków Urzędu Miasta Gdyni z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wywołane pandemią Covid-19 strony mogą wnosić uwagi oraz otrzymywać informacje:
a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1041) lub,
b) na adres do doręczeń elektronicznych (poprzez platformę ePUAP/eUrząd – w przypadku posiadania tzw. profilu zaufanego) lub,
c) poprzez kancelarię lub wrzutnię udostępnioną w wejściu do budynku UM Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 i ul. 10 lutego 24 w Gdyni.
2.      Strony mają prawo w każdym etapie postępowania przeglądać akta sprawy, sporządzać z nich notatki i odpisy, składać wnioski i zastrzeżenia. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Wydziału Środowiska, Gdynia ul. 10 Lutego 24 (pokój nr 517).
3.      Wgląd w akta sprawy możliwy jest jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Środowiska UM Gdyni pod numerem tel. (58) 668 84 94.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obwieszczenie umieszcza się w dniu 02.08.2022r.:
-  na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem www.gdynia.pl/bip
- na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (dostępne również pod adresem https://eto.um.gdynia.pl/).
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ukazanie się niniejszego obwieszczenia.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Elżbieta Rybicka
Data wytworzenia informacji: 02.08.2022
Data udostępnienia informacji: 02.08.2022