obwieszczenie w sprawie doś dla budowy bloku gazowo-parowego w EC Gdyńskiej

ROD.6220.5.2021.DD                                                                    

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 czerwca 2021r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 735), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia z dnia 09.04.2021r. złożony przez spółkę PGE Energia Ciepła S. A. z siedzibą w Warszawie, działającą poprzez pełnomocnika Pana Jarosława Owsickiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie bloku gazowo-parowego w EC Gdyńskiej"
zawiadamia się strony o:
1. wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie,
2. wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy pismem z dnia 10.06.2021r.

Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta  Gdyni, przy ul. 10 Lutego 24. Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można wnieść ustnie do protokołu lub pisemnie na adres: Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

Pouczenie:
 1. W związku z ograniczeniem dostępu do budynków Urzędu Miasta Gdyni z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wywołane pandemią covid-19 strony mogą wnosić uwagi oraz otrzymywać informacje:
 a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1041) lub
 b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2020r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U z 2020 poz.344), zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 Kpa (t. j. Dz. U. z 2020r. Poz. 256 ze zm.)  (poprzez platformę ePUAP/eUrząd – w przypadku posiadania tzw. profilu zaufanego) lub
 c) poprzez wrzutnię udostępnioną w wejściu do budynku UM Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 i ul. 10 lutego 24 w Gdyni.
 2. Wgląd w akta sprawy możliwy jest jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Środowiska UM Gdyni pod numerem tel. (58) 664 84 89.
 
 
 
Obwieszczenie umieszcza się:
1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24,
2. na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.gdynia.pl/bip
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, od której Urząd Miasta Gdyni uzyska dane osobowe w inny sposób, niż od tej osoby
Działając na podstawie art. 14.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1],  wobec  uzyskania  Pani/Pana danych osobowych, celem ich przetwarzania, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie
                                                            Prezydent Miasta Gdyni
Gdynia 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54
                                                            e-mail: umgdynia@gdynia.pl
                                                                              tel.: +48 58 66 88 000
2. Inspektor ochrony danych [IOD]:  
                                                            e-mail: iod@gdynia.pl
adres do korespondencji: 81-382 Gdynia,
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54
3. Cel przetwarzania: rozpatrzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (podstawa prawna: art. 73 ust.1 i 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.).
ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniu poprzedzającym, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
4. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
       a. dane identyfikacyjne,
       b. dane adresowe,
       c. dane kontaktowe,
       d. dane publiczne rejestrowe.
5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
7. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
8. Źródłem pozyskanych przez ADO Pani/Pana danych osobowych jest: rejestr gruntów, ewidencja ludności, księgi wieczyste.
Równocześnie ADO informuje, iż:
9. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z realizacją właściwej procedury administracyjnej, w tym również nadzwyczajnych trybów  postępowania, kontrolą realizacji procedury administracyjnej oraz przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
10. Posiada Pani/Pan uprawnienie do:
a. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)
b. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)
11. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Dziecielska
Data wytworzenia informacji: 10.06.2021
Data udostępnienia informacji: 10.06.2021