obwieszczenie dot. opinii ws. decyzji środowiskowej dla przebudowy kanału ściekowego i przepompowni ścieków "Żeromskiego" w Kosakowie


 
 
 
 
ROD.6220.1.3.2021.PW                                                                              
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 17.06.2021r.
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 735) , art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”( t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Wójta Gminy Kosakowo z dnia 30.04.2021r. znak ROŚ.6220.1.1.2021 o wydanie opinii dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Przebudowie kanału ściekowego tłocznego oraz przepompowni ścieków „Żeromskiego” w Pogórzu w gminie Kosakowo dz. nr 31/2, 77/4, 90/9, 36/78 obr. Pogórze, dz. nr 135/2, 142/5 obr. Kosakowo jedn. ew. Puck, dz. nr 708, 695, 696, 831 obr. Pogórze jedn. ew. Gdyni”
zawiadamia się strony o:
 
wydaniu przez Prezydenta Miasta Gdyni pozytywnej opinii dla ww. przedsięwzięcia
(postanowienie z dnia 17.06.2021r. znak ROD.6220.1.3.2021.PW).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obwieszczenie umieszcza się w dniu 17.06.2021r.:
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem www.gdynia.pl/bip
- na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (dostępne również pod adresem https://eto.um.gdynia.pl/)
- w gminie Kosakowo - Urząd Gminy Kosakowo - poprzez publiczne obwieszczenie i/lub w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w Gminie Kosakowo
 
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Patrycja Wywioł
Data wytworzenia informacji: 17.06.2021
Data udostępnienia informacji: 17.06.2021