Podatek od środków transportowych w 2018 roku

W 2017 roku nie została podjęta uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. W związku z tym uchwała nr XXV/608/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych jest uchwałą aktualnie obowiązującą.


UCHWAŁA NR XXV/608/16

RADY MIASTA GDYNI
z dnia 26 października 2016r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Gdynia:
1. od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
    - rok produkcji od 1996 r. - 612,00 zł
    - rok produkcji do 1995 r. włącznie - 804,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
    - rok produkcji od 1996 r. - 732,00 zł
    - rok produkcji do 1995 r. włącznie - 912,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
    - rok produkcji od 1996 r. - 1 152,00 zł
    - rok produkcji do 1995 r. włącznie - 1 512,00 zł
2. od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
    - rok produkcji od 1996 r. - 2 784,00 zł
    - rok produkcji do 1995 r. włącznie - 2 904,00 zł
3. od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) rok produkcji od 1996 r. - 1 476,00 zł
b) rok produkcji do 1995 r. włącznie - 1 848,00 zł
4. od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton włącznie
   - rok produkcji od 1996 r. - 2 004,00 zł
   - rok produkcji do 1995 r. włącznie - 2 328,00 zł
b) powyżej 36 ton
   - rok produkcji od 1996 r. - 2 496,00 zł
   - rok produkcji do 1995 r. włącznie - 3 012,00 zł
5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 612,00 zł
6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 12 ton włącznie do 36 ton włącznie:
   - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1 056,00 zł
   - z pozostałym zawieszeniem - 1 572,00 zł
b) powyżej 36 ton:
   - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1 308,00 zł
   - z pozostałym zawieszeniem - 1 884,00 zł
7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsc:
   - rok produkcji od 1996 r. - 840,00 zł
   - rok produkcji do 1995 r. włącznie - 1 140,00 zł
   - od autobusu zasilanego energią elektryczną - 732,00 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsc:
   - rok produkcji od 1996 r. - 1 920,00 zł
   - rok produkcji do 1995 r. włącznie - 2 232,00 zł
   - od autobusu zasilanego energią elektryczną - 1 212,00 zł.
§ 2. Traci moc uchwała nr XIII/248/15 Rady Miasta Gdyni z 28 października 2 15 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2015 roku, poz. 3586).
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 26.10.2016
Data udostępnienia informacji: 11.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.12.2018 11:08 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
16.01.2018 12:10 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.01.2018 11:58 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.01.2018 11:53 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.01.2018 11:52 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.01.2018 11:32 Korekta Małgorzata Gdaniec