Opłata targowa w 2018 roku

W 2017 roku nie została podjęta uchwała w sprawie opłaty targowej. W związku z tym uchwała nr XXV/613/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej jest uchwałą aktualnie obowiązującą.


UCHWAŁA NR XXV/613/16

RADY MIASTA GDYNI
z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni


Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446), art. 15, ust. 1, art. 19 pkt 1, lit. a), pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 roku poz.716), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku – Ordynacja Podatkowa (Dz. u. z 2015 roku poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Miasta Gdynia:
1) wprowadza opłatę targową,
2) określa wysokość stawek opłaty targowej,
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,
4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz
wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Na terenie Miasta Gdyni wprowadza się opłatę targową.
§ 3. 1. Wysokość opłaty targowej zależna jest od formy prowadzenia sprzedaży, jej przedmiotu, czasu trwania i powierzchni zajętej na sprzedaż, a także od lokalizacji targowiska.
2. Opłata targowa jest opłatą dzienną.
3. Uiszczona opłata uprawnia do sprzedaży wyłącznie w lokalizacji, gdzie opłatę pobrano.
4. Ustala się tabelę stawek opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach wyznaczonych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się tabelę stawek opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży poza targowiskami wyznaczonymi, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywa jest sprzedaż.
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty targowej, zobowiązanych do jej poboru, wyznacza się:
1) osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące targowisko,
2) Józef Oleksik.
§ 6. 1. Inkasenci wpłacają do budżetu miasta pełną kwotę zebranej opłaty i rozliczają się z pobranych
druków opłaty w następujących terminach:
1) do dnia dwudziestego każdego miesiąca – za okres od początku miesiąca do dnia 15 każdego miesiąca,
2) do dnia piątego następnego miesiąca – za okres od 16 dnia do ostatniego dnia miesiąca poprzedniego.
2. Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% pobranych opłat otrzymują inkasenci pobierający opłatę targową na wyznaczonych targowiskach prowadzących sprzedaż detaliczną oraz inkasenci pobierający opłatę targową poza targowiskami wyznaczonymi.
3. Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 15% pobranych opłat otrzymują inkasenci pobierający opłatę targową na targowiskach, na których prowadzi się sprzedaż hurtową.
4. Wynagrodzenie płatne jest w ciągu 14 dni od daty wpływu dokumentu obciążającego (faktura lub rachunek).
§ 7. Uchwałę wykonuje Prezydent Miasta Gdyni.
§ 8. Traci moc uchwała nr XIII/250/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2015 r., poz. 3588).
§ 9. 1. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
J.Zielińska

Załącznik Nr 1.  STAWKI OPŁATY TARGOWEJ ZA PROWADZENIE SPRZEDAŻY NA WYZNACZONYCH TARGOWISKACH

L.p forma sprzedaży  dzienne opłaty na targowiskach prowadzących sprzedaż detaliczną dzienna stawka na targowiskach prowadzących sprzedaż hurtową
w strefie śródmiejskiej poza strefą śródmiejską
1 2 2 4 5
1 przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, wózków, wiader, ziemi itp., - za 1 m2 zajętej powierzchni terenu 5,00 4,80 X
2  przy sprzedaży z ław i stołów - za 1 m2 zajętej powierzchni 7,50 6,50 X
3 przy sprzedaży ze stoisk, straganów, tzw. „żab" - „szczęk", oraz z przyczep do samochodów osobowych - od jednej sztuki 24,00 19,00 16,00
4 przy sprzedaży z pojazdu samochodowego - od jednej szt.
a) osobowego i ciężarowego o ładowności do 2,5 ton 31,00 19,00 14,00
b) o ładowności od 2,5 ton do 7,0 ton, 39,00 33,00 19,00
c) o ładowności powyżej 7 ton. 100,00 80,00 25,00
* przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 751,65 zł
Objaśnienia:
1. Strefa śródmiejska - oznacza teren zawarty pomiędzy ulicami: Św. Wojciecha, Jana z Kolna, torami PKP od dworca Gdynia Główna do przystanku Wzgórze św. Maksymiliana włącznie, ul. Świętojańska od Al. Zwycięstwa do Al. Marsz. Piłsudskiego, i dalej Al. Marsz. Piłsudskiego do Bulwaru Nadmorskiego oraz Skwer Kościuszki.
2. Opłata za 1 m2 - oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m2 powierzchni zajętej na sprzedaż.
3. Opłata dzienna - w dniu sprzedaży w godzinach otwarcia targowiska.
4. Przyczepa do samochodu osobowego - także czasowo umiejscowiona lub pozbawiona kół.
5. Stoisko - odpowiednio urządzony punkt sprzedaży.
6. Stragan - rodzaj niewielkiego, prowizorycznie urządzonego punktu sprzedaży.

Załącznik Nr 2. STAWKI OPŁAT TARGOWYCH ZA PROWADZENIE SPRZEDAŻY POZA WYZNACZONYMI TARGOWISKAMI

L.p Rodzaj działalności  Podstawy wymiaru w strefie śródmiejskiej poza strefą śródmiejską
1 2 3 4 5
1. -sprzedaż pocztówek, biletów na imprezy masowe, gazet, książek, przewodników turystycznych, map, losów, losów loterii fantowych,                m2       3,80       3,80
-sprzedaż wyrobów artystów plastyków i twórców sztuki ludowej
2. sprzedaż art. związanych ze świętami kalendarzowymi i uroczystościami miejskimi, kwiatów, sadzonek               m2 13,50 13,50
3. sprzedaż choinek stanowisko 35,00 35,50
4. sprzedaż, art. sezonowych i pamiątkarskich lub promocja nowego produktu
- w okresie od 01.01 do 30.04 i od 01.10. do 31.12
 stanowisko
stanowisko 7,50 7,50
- w okresie od 01.05 do 30.06 i do 01.09 do 30.09
 stanowisko
stanowisko 15,00 15,00
w okresie od 01.07ddo 31.08
 stanowisko
stanowisko 27,00 27,00
5. sprzedaż małej gastronomii i napojów  punkt 31,00 25,00
6.  sprzedaż małej gastronomii i napojów z wózka - do 1 m2 m2 20,00 20,00
7. sprzedaż ze stoisk przed sklepami  m2 13,00 10,00
8. imprezy i kiermasze m2 3,00 3,00
9. warzywa i owoce punkt 33,00 27,00
10. sprzedaż innych artykułów  stanowisko 27,00 17,50
* przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 751,65 zł.
Objaśnienia:
1. Strefa śródmiejska - oznacza teren zawarty pomiędzy ulicami: Św. Wojciecha, Jana z Kolna, torami PKP od dworca Gdynia Główna do przystanku Wzgórze św. Maksymiliana włącznie, ul. Świętojańska od Al. Zwycięstwa do Al. Marsz. Piłsudskiego, i dalej Al. Marsz. Piłsudskiego do Bulwaru Nadmorskiego oraz Skwer Kościuszki.
2. Opłata za 1 m2 - oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m2 powierzchni zajętej na sprzedaż.
3. Opłata za punkt - oznacza opłatę za wyznaczoną powierzchnię i lokalizację
4. Opłata za stanowisko - oznacza opłatę za każde rozpoczęte 10 m2 powierzchni zajętej na sprzedaż

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 26.10.2017
Data udostępnienia informacji: 11.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.01.2018 12:18 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.01.2018 12:18 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.01.2018 12:16 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.01.2018 12:16 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.01.2018 11:57 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.01.2018 11:55 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.01.2018 11:54 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.01.2018 11:29 Korekta Małgorzata Gdaniec