Podatek od nieruchomości w 2023 roku

                                                     UCHWAŁA NR XLVI/1422/22
                                                          RADY MIASTA GDYNI
                                                    z dnia 26 października 2022 r.

         w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r., poz.1452, 1512) uchwala się, co następuje:    
   § 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości, od następujących przedmiotów opodatkowania:
1) od gruntów:
    a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
        w ewidencji gruntów i budynków - 1,16 zł od 1 m2 powierzchni
    b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
        sztucznych - 5,79 zł od 1 ha powierzchni
    c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
        organizacje pożytku publicznego - 0,61 zł od 1 m2 powierzchni
    d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października
        2015r. o rewitalizacji (Dz. U.2021 poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan
        zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową
        albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia
        wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie
        nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,81 zł od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
    a) mieszkalnych - 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
    b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
        zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
    c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
       siewnym - 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
   d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
       zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,87 zł od m2 powierzchni użytkowej
   e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
       przez organizacje pożytku publicznego - 9,71 zł od m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
    i opłatach lokalnych
  § 2. Traci moc uchwała nr XXXIV1109/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.10.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni (Dz.U.Woj.Pom. z 2021r. poz. 4075).
  § 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.


                                                                                                    Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
                                                                                                             Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Aleksandra Skrzypkowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Skrzypkowska
Data wytworzenia informacji: 30.11.2022
Data udostępnienia informacji: 30.11.2022
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2022 08:47 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
30.11.2022 08:42 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
30.11.2022 08:38 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
30.11.2022 08:37 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
30.11.2022 08:35 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
30.11.2022 08:34 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
30.11.2022 08:28 Dodanie informacji Aleksandra Skrzypkowska