Opłata miejscowa w 2023 roku

                                                                  UCHWAŁA NR XLVI/1423/22
                                                                     RADY MIASTA GDYNI

                                                               z dnia 26 października 2022 r.


                                                w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r.,
poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) art. 17 ust.1, art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r., poz.1452, 1512) art. 47§4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
- Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2021 r., poz. 1540, 1598, 2076, 2105, 2262, 2328, z 2022 r. poz. 835, 974,
1265, 1301), uchwala się, co następuje:

  § 1. 1. Niniejszą uchwałą Rada Miasta Gdyni:
1) wprowadza opłatę miejscową,
2) określa wysokość stawek opłaty miejscowej,
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej,
4) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów
oraz wynagrodzenie za inkaso.

  § 2. 1. Na terenie miasta Gdynia wprowadza się opłatę miejscową.
2. Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w mieście Gdynia w wysokości 2,80 zł za każdą
rozpoczętą dobę pobytu.

  § 3. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Do poboru w drodze inkasa wyznacza się inkasentów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% należnie
zainkasowanej opłaty.
4. Inkasent jest obowiązany do wpłacenia do budżetu miasta pełnej kwoty pobranej opłaty miejscowej
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

  § 4. Traci moc uchwała nr XXXIV/1110/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 października 2021 r. w sprawie
opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni (Dz.Urz.Woj. Pom. z 2021 r., poz. 4076) zmieniona uchwałą nr
XLIII/1317/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2022 r., poz. 2604).

  § 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.


                                                                          Przewodnicząca Rady Miasta
                                                                                        Gdyni
                                                                                 Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Aleksandra Skrzypkowska
Data wytworzenia informacji: 09.12.2022
Data udostępnienia informacji: 09.12.2022